Pytanie poselskie - O-0080/2009Pytanie poselskie
O-0080/2009

litewskie przepisy prawne w zakresie ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem dostępu do informacji publicznych.

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0080/09
zgodnie z art. 115 Regulaminu
skierowane przez: Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo oraz Baroness Sarah Ludfordw imieniu grupy politycznej ALDE, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert oraz Judith Sargentiniw imieniu grupy politycznej Verts/ALE
do Komisji

Procedura : 2009/2632(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0080/2009
Teksty złożone :
O-0080/2009 (B7-0202/2009)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Dnia 14 lipca 2009 r. litewski parlament zatwierdził poprawki do przepisów w zakresie ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem dostępu do informacji publicznych. Zgodnie z tymi przepisami prawa „informacja publiczna propagująca relacje homoseksualne” i która „stoi w sprzeczności z wartościami rodzinnymi” wywiera „szkodliwy wpływ na rozwój nieletnich”. Taki przepis stawia informacje na temat homoseksualizmu na równi z kwestiami takimi jak przedstawianie przemocy fizycznej, eksponowanie okaleczonego w okrutny sposób ludzkiego ciała oraz podawanie informacji zachęcających do samookaleczenia bądź samobójstwa. Prawo to prowadzi do zakazu publikowania wszelkich informacji dotyczących homoseksualizmu w przypadku, gdy mogą mieć do nich dostęp nieletni.

 

Prezydent Litwy zgłosił weto w odniesieniu do omawianych przepisów prawa, jako że zostały sporządzone w sposób mało precyzyjny i niejasny, i zwrócił się do parlamentu o ponowne ich rozpatrzenie celem zagwarantowania, że będą one zgodne z „konstytucyjnymi zasadami rządów prawa, pewności i jasności prawnej” i że nie będą „sprzeczne z gwarancjami otwartego społeczeństwa i pluralistycznej demokracji”. Organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka i posłowie do Parlamentu Europejskiego wielokrotnie wzywali instytucje UE do interwencji, a parlament Litwy do dokonania przeglądu projektu prawa. Do trybunału konstytucyjnego wniesiona ma zostać skarga. Ponadto na jesieni zbadane zostaną zmiany do kodeksu karnego i administracyjnego, na mocy których za przestępstwo uznaje się działania osób prywatnych bądź prawnych publicznie „propagujących homoseksualizm”, które to przestępstwo ma być karane pracami publicznymi bądź grzywną w wysokości do 1500 euro, lub też aresztem.

 

Czy Komisja omówiła z władzami Litwy omówione wyżej kwestie? Czy Komisja nie uważa, że takie prawo i poprawki są niezgodne z prawami człowieka i podstawowymi wolnościami, którym hołdują międzynarodowe i europejskie konwencje, a w szczególności z wolnością słowa ─ która obejmuje prawo do poszukiwania, otrzymywania oraz przekazywania informacji, i że jest to niezgodne z prawem i polityką UE w dziedzinie zwalczania dyskryminacji? Czy Komisja nie uważa, że takie prawo stoi w sprzeczności z Karcie praw podstawowych UE, z art. 6 TUE oraz art. 13 TWE, tj. z podstawowymi wartościami, na których opiera się UE? Czy Komisja zwróci się do Agencji Praw Podstawowych celem dokonania oceny przedmiotowych przepisów oraz poprawek? Co Komisja uczyni w celu zagwarantowania, że Litwa będzie przestrzegała swoich zobowiązań podjętych na mocy traktatów UE oraz prawa europejskiego i międzynarodowego? Czy gotowa jest do uruchomienia w razie konieczności procedury, o której mowa w art. 7 TUE?

 

 

Przedłożone: 16.07.2009

Przekazane: 20.07.2009

Termin na udzielenie odpowiedzi: 27.07.2009