Парламентарен въпрос - O-0081/2009Парламентарен въпрос
O-0081/2009

Закон на Литва за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на обществена информация

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0081/09
съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП
от Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL
към Съвета

Процедура : 2009/2632(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0081/2009
Внесени текстове :
O-0081/2009 (B7-0204/2009)
Гласувания :
Приети текстове :

Миналия вторник, в деня на 220-тата годишнина от  превземането на Бастилията, когато си припомняме ценности от Просвещението като свободата на изразяване и правото на стремеж към щастие, Парламентът на Литва прие изменения към закона за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на обществена информация.  Законът, за чиято предишна версия Президентът на Литва наложи вето, беше одобрен от Парламента на Литва на 14 юли 2009 г. - същия ден, когато Европейският парламент проведе учредителното си заседание след изборите.

 

Това е закон, който има за цел да спира афиширането на "обществена информация, която съдържа агитация за хомосексуални връзки" и която "противоречи на семейните ценности",  в случай че непълнолетни лица могат да имат достъп до нея. Освен това за разглеждане и приемане през септември са предложени разпоредби към наказателния и административния кодекс, които има вероятност да доведат до квалифициране като престъпници на хора, "разпространяващи хомосексуалност" и които са наказуеми със задържане под арест, общественополезен труд или глоба до 1500 евро. 

 

Съветът обсъждал ли е с литовските органи горепосочените въпроси? Не счита ли Съветът, че такъв закон и изменения са несъвместими с правата на човека и основните свободи, установени с международни и европейски конвенции, и по-специално със свободата на изразяване - в това число правото да се търси, получава и предоставя информация, както и че това е несъвместимо със законодателството и политиките на ЕС относно борбата срещу дискриминацията? Не счита ли Съветът, че такъв закон е в противоречие с Европейската конвенция за правата на човека, Хартата на основните права на ЕС, член 6 от ДЕС и член 13 от ДЕО, т.е. основните ценности, върху които се основава Европа? Съветът ще изиска ли от Агенцията за основните права да направи оценка на закона и на измененията? Какво ще направи Съветът, за да гарантира, че Литва спазва задълженията си съобразно договорите на ЕС, европейското и международното законодателство? Готов ли е Съветът да задейства, при необходимост, предвидената в член 7 от Договора за ЕС процедура?

 

 

Внесен: 23.07.2009

Предаден: 24.07.2009

Краен срок за отговор: 14.08.2009