Parlamentní otázka - O-0081/2009Parlamentní otázka
O-0081/2009

Litevský zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0081/09,
kterou podle článku 115 jednacího řádu
pokládají Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Kyriacos Triantaphyllidesza skupinu GUE/NGL
Radě

Postup : 2009/2632(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0081/2009
Předložené texty :
O-0081/2009 (B7-0204/2009)
Hlasování :
Přijaté texty :

Litevský parlament schválil minulé úterý novelu zákona na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací, a to v den oslav 220. výročí dobytí Bastily, kdy si připomínáme takové hodnoty, jako je osvícenství, svoboda projevu a právo usilovat o štěstí. Tento zákon − jehož předchozí verzi prezident Litvy vetoval − byl schválen litevským parlamentem dne 14. července 2009, v den, kdy se po volbách do Evropského parlamentu konalo jeho ustavující zasedání.

 

Jde o zákon, jehož cílem je zabránit zveřejňování „informací, které propagují homosexuální vztahy“ a které „jsou v rozporu s rodinnými hodnotami“, pokud by tyto informace byly dostupné nezletilým osobám. Dále jsou předloženy návrhy na novelizaci trestního a správního zákona, které by měly být prodiskutovány a schváleny v září a které by patrně vedly ke kriminalizaci osob „propagujících homosexualitu“, jež by bylo možno stíhat prostřednictvím zatýkání, odsuzování k veřejně prospěšným pracím či pokutám až do výše 1 500 EUR.

 

Jednala Rada o výše uvedených otázkách s litevskými orgány? Nedomnívá se, že tento zákon a jeho novela jsou v rozporu s lidskými právy a základními svobodami, které jsou zakotveny v mezinárodních a evropských dohodách, zejména se svobodou projevu, která zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace, a že jsou v rozporu s právem EU a evropskými politikami v oblasti boje proti diskriminaci? Nepovažuje Rada takový zákon za neslučitelný s Evropskou úmluvou o lidských právech, s Chartou základních práv EU, článkem 6 Smlouvy o EU a článkem 13 Smlouvy o ES, tj. se základními hodnotami, na nichž EU spočívá? Požádá Rada Agenturu pro základní práva, aby tento zákon a jeho novelu posoudila? Jak Rada zajistí, aby Litva plnila své povinnosti vyplývající ze smluv EU a z evropského a mezinárodního práva? Je připravena uplatnit v případě potřeby postup uvedený v článku 7 Smlouvy o EU?

 

 

Předložení: 23.07.2009

Postoupení: 24.07.2009

Platné do: 14.08.2009