Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0081/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0081/2009

Λιθουανικός νόμος για την προστασία των ανηλίκων από τη βλαπτική επίδραση της δημόσιας ενημέρωσης

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0081/09
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer και Kyriacos Triantaphyllides, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
προς το Συμβούλιο

Διαδικασία : 2009/2632(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0081/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0081/2009 (B7-0204/2009)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το λιθουανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την περασμένη Τρίτη τροπολογίες στο νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τη βλαπτική επίδραση της δημόσιας ενημέρωσης, κατά την ημέρα όπου συμπληρώνονταν 220 χρόνια από την Πτώση της Βαστίλης, ημέρα κατά την οποία θυμόμαστε αξίες του Διαφωτισμού όπως η ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα στην επιδίωξη της ευτυχίας. Αυτός ο νόμος, προηγούμενη εκδοχή του οποίου είχε προσκρούσει στην αρνησικυρία του Προέδρου της Λιθουανίας, κυρώθηκε από το λιθουανικό κοινοβούλιο στις 14 Ιουλίου 2009, την ίδια ημέρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνερχόταν σε συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα μετά τις εκλογές.

 

Πρόκειται για νόμο που αποσκοπεί στην αποτροπή της προβολής πληροφοριών που διαφημίζουν τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις και προσβάλλουν τις αξίες της οικογένειας, όταν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες ανήλικοι. Επιπλέον, προτείνονται προς συζήτηση και έγκριση το Σεπτέμβριο διατάξεις για τον ποινικό και διοικητικό κώδικα, οι οποίες θα οδηγήσουν ενδεχομένως στην ποινικοποίηση όσων "διαδίδουν την ομοφυλοφιλία", πράγμα που θα επισύρει σύλληψη, καταδίκη σε προσφορά εργασίας ή καταβολή προστίμου μέχρι 1.500 ευρώ.

 

Έχει συζητήσει το Συμβούλιο με τις λιθουανικές αρχές για τα προαναφερθέντα; Δεν νομίζει το Συμβούλιο ότι τέτοιος νόμος και τέτοιες τροπολογίες είναι ασύμβατα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως έχουν ενσωματωθεί στις διεθνείς και στις ευρωπαϊκές συμβάσεις, ιδίως με την ελευθερία έκφρασης, η οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα αναζήτησης, λήψης και μεταβίβασης πληροφοριών, καθώς και ότι είναι ασύμβατο με την κοινοτική νομοθεσία και την πολιτική της καταπολέμησης των διακρίσεων; Δεν νομίζει το Συμβούλιο ότι τέτοιος νόμος έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 6 της ΣΕΕ και το άρθρο 13 της ΣΕΚ, δηλαδή τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ; Προτίθεται το Συμβούλιο να ζητήσει από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να εκτιμήσει το νόμο και τις τροπολογίες; Τι πρόκειται να πράξει το Συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι η Λιθουανία τιμά τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις Συνθήκες ΕΕ, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο; Είναι διατεθειμένο να κινήσει, αν χρειαστεί, τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 ΣΕΕ;

 

 

Κατάθεση: 23.07.2009

Διαβίβαση: 24.07.2009

Λήξη προθεσμίας: 14.08.2009