Pytanie poselskie - O-0081/2009Pytanie poselskie
O-0081/2009

Litewska ustawa w sprawie ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji publicznie dostępnych

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0081/09
zgodnie z art. 115 Regulaminu
skierowane przez: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer oraz Kyriacos Triantaphyllidesw imieniu grupy politycznej GUE/NGL
do Rady

Procedura : 2009/2632(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0081/2009
Teksty złożone :
O-0081/2009 (B7-0204/2009)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W zeszły wtorek litewski parlament przyjął poprawki do ustawy w sprawie ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem publicznie dostępnych informacji; w tym samym dniu obchodziliśmy 220. rocznicę zdobycia Bastylii, upamiętniając takie wartości Oświecenia, jak wolność słowa i prawo do poszukiwania szczęścia. Wspomniana ustawa – której poprzednią wersję zawetował prezydent Litwy – została zatwierdzona przez litewski parlament w dniu 14 lipca 2009 r.; w tym samym dniu w nowo wybranym Parlamencie Europejskim odbywało się posiedzenie inauguracyjne.

 

Celem tej ustawy jest zapobieganie „publicznemu” prezentowaniu „informacji propagujących stosunki homoseksualne” i „stojących w sprzeczności z wartościami rodzinnymi”, jeżeli do informacji tych mogą mieć dostęp nieletni. Ponadto zaproponowano wprowadzenie w kodeksie karnym i administracyjnym przepisów, które mają być rozpatrzone i przyjęte we wrześniu, a które mogą doprowadzić do uznania za niezgodne z prawem działań osób „propagujących homoseksualizm”, które podlegałyby karze aresztu, prac na rzecz społeczności lub grzywny w wysokości do 1500 euro.

 

Czy Rada omówiła z władzami Litwy wyżej wymienione kwestie? Czy Rada nie uważa, że taka ustawa i poprawki są niezgodne z prawami człowieka i podstawowymi wolnościami, zapisanymi w konwencjach międzynarodowych i europejskich, a w szczególności z zasadą wolności słowa – która obejmuje prawo do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji, oraz że są one niezgodne z prawodawstwem i polityką UE w dziedzinie zwalczania dyskryminacji? Czy Rada nie uważa, że taka ustawa stoi w sprzeczności z Europejską konwencją o ochronie praw człowieka, Kartą praw podstawowych UE oraz art. 6 TUE i art. 13 TWE, czyli z podstawowymi wartościami, na których opiera się UE? Czy Rada zwróci się do Agencji Praw Podstawowych o dokonanie oceny ustawy i poprawek do niej? Co zrobi Rada, by zapewnić przestrzeganie przez Litwę zobowiązań wynikających z traktatów UE oraz prawa europejskiego i międzynarodowego? Czy gotowa jest uruchomić w razie potrzeby procedurę, o której mowa w art. 7 TUE?

 

 

Przedłożone: 23.07.2009

Przekazane: 24.07.2009

Termin na udzielenie odpowiedzi: 14.08.2009