Parlamentná otázka - O-0081/2009Parlamentná otázka
O-0081/2009

Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0081/09
v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,
predkladajú: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Kyriacos Triantaphyllides, v mene skupiny GUE/NGL
Rade

Postup : 2009/2632(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0081/2009
Predkladané texty :
O-0081/2009 (B7-0204/2009)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Minulý utorok schválil litovský parlament zmeny a doplnenia zákona na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií. Stalo sa tak presne v deň 220. výročia pádu Bastily, ktorým si pripomíname hodnoty osvietenstva, akými sú sloboda prejavu a právo na vlastné šťastie. Litovský parlament opätovne schválil tento zákon, ktorého predchádzajúce znenie vetoval prezident Litvy, 14. júla 2009 – v deň, keď sa po voľbách konala ustanovujúca schôdza Európskeho parlamentu.

 

Cieľom tohto zákona je zamedziť sprístupneniu „verejných informácií, ktoré agitujú za homosexuálne vzťahy“ a ktoré „odporujú rodinným hodnotám“ v prípade, že takéto informácie by boli dostupné neplnoletým osobám. Okrem toho sa navrhuje, aby boli v septembri prerokované a schválené ustanovenia týkajúce sa trestného a správneho zákonníka, ktoré by podľa všetkého viedli k trestnému stíhaniu ľudí „propagujúcich homosexualitu“ a následne k ich väzbe, odsúdeniu na verejnoprospešné práce alebo k uloženiu pokuty do výšky 1 500 EUR.

 

Prerokovala Rada uvedené otázky s litovskými orgánmi? Nemyslí si, že tento zákon a jeho zmeny a doplnenia sú v rozpore s ľudskými právami a základnými slobodami, ktoré sú zakotvené v medzinárodných a európskych dohovoroch, najmä so slobodou prejavu, ktorá zahŕňa aj právo vyhľadávať, získavať a poskytovať informácie, a že sú v rozpore s právom EÚ a európskymi politikami boja proti diskriminácii? Nemyslí si, že takýto zákon je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach, Chartou základných práv EÚ, článkom 6 Zmluvy o EÚ a článkom 13 Zmluvy o ES, t. j. so základnými hodnotami, na ktorých je Európska únia založená? Požiada Rada Agentúru pre základné práva, aby tento zákon a jeho zmeny a doplnenia posúdila? Čo urobí Rada pre to, aby si Litva plnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zmlúv EÚ a z európskeho a medzinárodného práva? Je v prípade potreby pripravená uplatniť postup uvedený v článku 7 Zmluvy o EÚ?

 

 

Predložené: 23.07.2009

Postúpené: 24.07.2009

Termín na zodpovedanie: 14.08.2009