Parlamentsfråga - O-0081/2009Parlamentsfråga
O-0081/2009

Den litauiska lagen om "skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information"

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0081/09
i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen
från Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer och Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen
till rådet

Förfarande : 2009/2632(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0081/2009
Ingivna texter :
O-0081/2009 (B7-0204/2009)
Omröstningar :
Antagna texter :

Det litauiska parlamentet godkände den 14 juli i år ändringar i lagen om ”skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information”. Detta skedde alltså på 220-årsdagen av stormningen av Bastiljen, en dag då vi uppmärksammar upplysningens värderingar, till exempel yttrandefriheten och rätten att leva som man själv önskar. Litauens president hade lagt in sitt veto mot en tidigare version av lagen, men nu har den alltså godkänts av det litauiska parlamentet, samma dag som Europaparlamentet höll sitt konstituerande sammanträde efter valet, den 14 juli 2009.

 

Lagens syfte är att hindra ”offentlig information som propagerar för homosexuella relationer” och som ”trotsar familjevärderingar”, om minderåriga skulle kunna få tillgång till informationen. Vidare föreslås att ändringar i brottsbalken och förvaltningslagen ska behandlas och godkännas i september. Detta skulle antagligen få till följd att personer som ”propagerar för homosexualitet” kriminaliseras och kan straffas med fängelse, samhällstjänst eller böter på upp till 1 500 euro.

 

Har rådet diskuterat dessa frågor med de litauiska myndigheterna? Anser inte rådet att en sådan lag, med ändringar, är oförenlig med de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna enligt internationella och europeiska konventioner, i synnerhet yttrandefriheten, som innefattar rätten att söka, ta emot och sprida information, och att den är oförenlig med EU:s lagstiftning och politik om icke-diskriminering? Anser inte rådet också att en sådan lag går stick i stäv med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna samt artikel 6 i EU-fördraget och artikel 13 i EG-fördraget, och därmed strider mot de grundläggande värden som EU bygger på? Kommer rådet att uppmana byrån för grundläggande rättigheter att granska lagen och ändringarna av den? Vad kommer rådet att göra för att se till att Litauen respekterar sina skyldigheter enligt fördragen och europeisk och internationell rätt? Är rådet redo att om nödvändigt inleda det förfarande som avses i artikel 7 i EU-fördraget?

 

 

Ingiven: 23.07.2009

Vidarebefordrad: 24.07.2009

Sista svarsdag: 14.08.2009