Parlamendi esitatud küsimus - O-0082/2009Parlamendi esitatud küsimus
O-0082/2009

Leedu seadus alaealiste kaitseks avaliku teabe kahjuliku mõju eest

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0082/09
vastavalt kodukorra artiklile 115
esitaja: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL fraktsiooni nimel
Euroopa Komisjonile

Menetlus : 2009/2632(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0082/2009
Esitatud tekstid :
O-0082/2009 (B7-0205/2009)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Leedu parlament kiitis eelmisel teisipäeval heaks seadusemuudatused, mis käsitlevad alaealiste kaitset avaliku teabe kahjuliku mõju eest, ja seda Bastille’ vallutamise 220. aastapäeval, mil rõhutame valgustusajastu selliseid väärtusi nagu sõnavabadus ja õigus õnnele. 14. juulil 2009, samal päeval, kui toimus Euroopa Parlamendi avaistung pärast valimisi, võttis Leedu parlament uuesti vastu selle seaduse, mille eelmise versiooni oli Leedu president vetostanud.

 

Seaduse eesmärk on takistada levitamast „avalikku teavet, mis propageerib homoseksuaalseid suhteid” ning mis „seab kahtluse alla perekondlikud väärtused”, kui selline teave võib osutuda alaealistele kättesaadavaks. Lisaks on esildatud aruteluks ja septembris heakskiitmiseks karistusseaduse ja haldusmenetluse seaduse sätted, millega kavatsetakse tunnistada kuritegelikuks inimesed, kes „propageerivad homoseksuaalsust”, mis oleks siis karistatav aresti, ühiskondliku töö või kuni 1500 euro suuruse rahatrahviga.

 

Kas komisjon ei arva, et niisugune seadus on vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, ELi lepingu artikliga 6 ja EÜ asutamislepingu artikliga 13, st põhiväärtustega, millele EL on rajatud? Mida kavatseb komisjon teha tagamaks, et Leedu täidaks oma kohustusi Euroopa ja rahvusvahelise õiguse kohaselt?

 

Kas komisjon on küsinud teavet selle kohta, mis laadi materjalide suhtes kohaldatakse seda seadust? Kas see seadus laieneb raamatutele, kunstile, ajakirjandusele, muusikalisele ja avalikule esitusele nagu teater? Kas määratluse ebamäärasus ei too kaasa autorite, kirjastajate ja ajakirjanike enesetsensuuri, et ära hoida praegu arutatavaid karistusi? Kas sellise seaduse jõustumine ei kujuta endast riigi ja ametiasutuste ülemäärast sekkumist avaliku sfääri piiride ja olemuse määratlemisesse, mis oleks vastuolus ühiskonna vabaduse ja pluralismiga?

 

Kas komisjon on vajaduse korral valmis algatama ELi lepingu artiklis 7 sätestatud menetluse?

 

 

Esitatud: 23.07.2009

Edastatud: 27.07.2009

Vastuse tähtaeg: 03.08.2009