Parlamentná otázka - O-0082/2009Parlamentná otázka
O-0082/2009

  Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií

  OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0082/09
  v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,
  predkladajú: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Kyriacos Triantaphyllides, v mene skupiny GUE/NGL
  Komisii

  Postup : 2009/2632(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-0082/2009
  Predkladané texty :
  O-0082/2009 (B7-0205/2009)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Minulý utorok schválil litovský parlament zmeny a doplnenia zákona na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií. Stalo sa tak presne v deň 220. výročia pádu Bastily, ktorým si pripomíname hodnoty osvietenstva, akými sú sloboda prejavu a právo na vlastné šťastie. Litovský parlament opätovne schválil tento zákon, ktorého predchádzajúce znenie vetoval prezident Litvy, 14. júla 2009 – v deň, keď sa po voľbách konala ustanovujúca schôdza Európskeho parlamentu.

   

  Cieľom tohto zákona je zamedziť sprístupneniu „verejných informácií, ktoré agitujú za homosexuálne vzťahy“ a ktoré „odporujú rodinným hodnotám“ v prípade, že takéto informácie by boli dostupné neplnoletým osobám. Okrem toho sa navrhuje, aby boli v septembri prerokované a schválené ustanovenia týkajúce sa trestného a správneho zákonníka, ktoré by podľa všetkého viedli k trestnému stíhaniu ľudí „propagujúcich homosexualitu“ a následne k ich väzbe, odsúdeniu na verejnoprospešné práce alebo k uloženiu pokuty do výšky 1 500 EUR.

   

  Nemyslí si Komisia, že takýto zákon je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach, Chartou základných práv EÚ, článkom 6 Zmluvy o EÚ a článkom 13 Zmluvy o ES, t. j. so základnými hodnotami, na ktorých je Európska únia založená? Čo urobí Komisia pre to, aby si Litva plnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z európskeho a medzinárodného práva?

   

  Vyžiadala si Komisia informácie o tom, akých materiálov sa týka tento zákon? Vzťahuje sa rozsah pôsobnosti tohto zákona aj na knihy, umenie, tlač, reklamu, hudbu a verejné predstavenia, akými sú divadelné hry? Nebude neurčitosť tejto definície viesť k vlastnej cenzúre autorov, vydavateľov a novinárov, aby tak predišli trestom, o ktorých sa v súčasnosti rokuje? Neznamená presadenie takéhoto zákona neoprávnené zasahovanie štátu a správnych orgánov do určovania hraníc a podstaty verejnej sféry a nie je teda tento zákon nezlučiteľný so slobodou a pluralizmom spoločnosti?

   

  Je v prípade potreby Komisia pripravená uplatniť postup uvedený v článku 7 Zmluvy o EÚ?

   

   

  Predložené: 23.07.2009

  Postúpené: 27.07.2009

  Termín na zodpovedanie: 03.08.2009