Parlamentsfråga - O-0082/2009Parlamentsfråga
O-0082/2009

Den litauiska lagen om "skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information"

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0082/09
i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen
från Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer och Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen
till kommissionen

Förfarande : 2009/2632(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0082/2009
Ingivna texter :
O-0082/2009 (B7-0205/2009)
Omröstningar :
Antagna texter :

Det litauiska parlamentet godkände den 14 juli i år ändringar i lagen om ”skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information”. Detta skedde alltså på 220-årsdagen av stormningen av Bastiljen, en dag då vi uppmärksammar upplysningens värderingar, till exempel yttrandefriheten och rätten att leva som man själv önskar. Litauens president hade lagt in sitt veto mot en tidigare version av lagen, men nu har den alltså godkänts av det litauiska parlamentet, samma dag som Europaparlamentet höll sitt konstituerande sammanträde efter valet, den 14 juli 2009.

 

Lagens syfte är att hindra ”offentlig information som propagerar för homosexuella relationer” och som ”trotsar familjevärderingar”, om minderåriga skulle kunna få tillgång till informationen. Vidare föreslås att ändringar i brottsbalken och förvaltningslagen ska behandlas och godkännas i september. Detta skulle antagligen få till följd att personer som ”propagerar för homosexualitet” kriminaliseras och kan straffas med fängelse, samhällstjänst eller böter på upp till 1 500 euro.

 

Anser inte kommissionen att en sådan lag går stick i stäv med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna samt artikel 6 i EU‑fördraget och artikel 13 i EG-fördraget, och därmed strider mot de grundläggande värden som Europa bygger på? Vad kommer kommissionen att göra för att se till att Litauen respekterar sina skyldigheter enligt europeisk och internationell rätt?

 

Har kommissionen begärt upplysningar om vilken typ av material som omfattas av lagen? Inkluderar tillämpningsområdet böcker, konst, tidningar, reklam, musik och offentliga förevisningar som till exempel teater? Skulle inte en så vag definition leda till självcensur bland författare, utgivare och journalister i syfte att undvika de påföljder som nu föreslås? Skulle inte också tillämpningen av en sådan lag innebära att stat och myndigheter blandar sig i definitionen av den offentliga sfärens gränser och karaktär och därmed vara oförenlig med ett samhälle som präglas av frihet och mångfald?

 

Är kommissionen beredd att om nödvändigt inleda det förfarande som avses i artikel 7 i EU‑fördraget?

 

 

Ingiven: 23.07.2009

Vidarebefordrad: 27.07.2009

Sista svarsdag: 03.08.2009