Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0083/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0083/2009

  Den litauiske lov til beskyttelse af mindreårige mod den skadelige indvirkning af offentlige oplysninger

  MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0083/09
  jf. forretningsordenens artikel 115
  af Michael Cashman, Claude Moraes og Emine Bozkurt for S-D-Gruppen
  til Rådet

  Procedure : 2009/2632(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-0083/2009
  Indgivne tekster :
  O-0083/2009 (B7-0206/2009)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Den 11. juni 2009 vedtog det litauiske parlament ændringsforslag til loven om beskyttelse af mindreårige mod den skadelige indvirkning af offentlige oplysninger. Ifølge denne lov har ”offentlige oplysninger, der agiterer for homoseksuelle og biseksuelle forhold” (artikel 4, stk. 14), og som ”udfordrer familieværdier” (artikel 4, stk. 15) ”en skadelig indvirkning på mindreåriges udvikling”. Sådan en bestemmelse ligestiller oplysninger om homoseksualitet med f.eks. fremstilling af fysisk vold, afbildning af en grusomt skamferet menneskekrop og oplysninger, der tilskynder til selvmutilation eller selvmord. Loven fører til forbud mod alle oplysninger om homoseksualitet, hvis mindreårige har adgang til dem.

   

  Den litauiske præsident nedlagde veto mod loven den 26. juni 2009, fordi den var affattet på en vag og uklar måde, og bad parlamentet om at tage loven op til fornyet behandling for at sikre, at den var "i overensstemmelse med de forfatningsmæssige principper om retsstatslighed, retssikkerhed og retsklarhed” og ”ikke var i modstrid med garantierne for et åbent samfund og et pluralistisk demokrati”. Det litauiske parlament underkendte præsidentens veto den 14. juli 2009. Ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer og medlemmer af parlamentet har gentagne gange opfordret EU-institutionerne til at gribe ind og har opfordret det litauiske parlament, Seimas, til at tage lovforslaget op til fornyet behandling, samtidig med at der vil blive indgivet klage til forfatningsdomstolen. Desuden skal der i efteråret behandles ændringsforslag til straffeloven og den administrative retsplejelov, ifølge hvilke fysiske eller juridiske personers ”udspredning af homoseksualitet” på offentlige steder skal straffes enten med samfundstjeneste eller med en bøde på op til 1.500 euro eller med fængsel.

   

  Har Rådet drøftet ovennævnte spørgsmål med de litauiske myndigheder? Mener Rådet ikke, at en sådan lov og sådanne ændringsforslag er uforenelige med menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som er forankrede i internationale og europæiske konventioner, og især med ytringsfriheden, som omfatter retten til at søge, modtage og videregive information, samt at den er uforenelig med EU’s lovgivning om og politik for bekæmpelse af forskelsbehandling? Mener Rådet ikke, at en sådan lov er i modstrid med EU’s charter om grundlæggende rettigheder, artikel 6 i EU-traktaten og artikel 13 i EF-traktaten, dvs. med de grundlæggende værdier, som EU er baseret på? Vil Rådet anmode Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om at vurdere loven og ændringsforslagene? Hvad vil Rådet gøre for at sikre, at Litauen overholder sine forpligtelser i henhold til EU-traktaterne, europæisk og international ret? Er det om nødvendigt parat til at iværksætte den i artikel 7 i EU-traktaten anførte procedure?

   

   

  Indgået: 28.08.2009

  Videresendt: 31.08.2009

  Besvarelsesfrist: 21.09.2009