Menetlus : 2009/2632(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-0083/2009

Esitatud tekstid :

O-0083/2009 (B7-0206/2009)

Arutelud :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 26kWORD 23k
28. august 2009
O-0083/2009

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0083/09

vastavalt kodukorra artiklile 115

esitaja: Michael Cashman, Claude Moraes ja Emine Bozkurt S-D fraktsiooni nimel

nõukogule


  Teema: Leedu seadus alaealiste kaitseks avaliku teabe kahjuliku mõju eest

 Vastus täiskogul 

11. juunil 2009. aastal kiitis Leedu parlament heaks alaealiste kaitset avaliku teabe kahjuliku mõju eest käsitleva seaduse muudatused. Seaduses on öeldud, et „avalik teave, mis propageerib homoseksuaalseid ja biseksuaalseid suhteid” (artikkel 4.14) ja mis „seab kahtluse alla perekondlikud väärtused” (artikkel 4.15), avaldab „alaealiste arengule kahjulikku mõju”. Selline säte võrdsustab homoseksuaalsust käsitleva teabe kehalise vägivalla kujutamise, rängalt vigastada saanud inimkeha eksponeerimise ning enesevigastamisele ja enesetapule õhutava teabega. Kõnealuse seadusega kaasneb homoseksuaalsust käsitleva mis tahes teabe keelustamine, kui see on kättesaadav alaealistele.

 

26. juunil 2009. aastal pani Leedu president kõnealusele seadusele veto, kuna see olevat koostatud ebamääraselt ja ebaselgelt, ning palus parlamendil selle uuesti läbi vaadata, tagamaks, et seadus on kooskõlas „põhiseadusest tulenevate õigusriigi, õiguskindluse ja õigusliku selguse põhimõtetega” ega ole „vastuolus avatud ühiskonna ja pluralistliku demokraatia põhimõtetega”. 14. juulil 2009. aastal tühistas parlament presidendi veto. Inimõigustega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid ja Euroopa Parlamendi liikmed on korduvalt palunud, et ELi institutsioonid sekkuksid ja et Leedu parlament vaataks seaduseelnõu uuesti läbi, samal ajal kui konstitutsioonikohtule esitatakse apellatsioonkaebus. Lisaks vaadatakse sügisel läbi karistus- ja haldusmenetluse seadustiku muudatused, mille kohaselt tunnistatakse kuritegelikeks era- või juriidiliste isikute teod, millega „propageeritakse homoseksuaalsust” avalikes kohtades ning mille eest karistatakse kas ühiskondliku töö, kuni 1500 euro suuruse rahatrahvi või arestiga.

 

Kas nõukogu on arutanud eelnimetatud küsimusi Leedu ametivõimudega? Kas nõukogu ei arva, et niisugune seadus ja asjaomased muudatused on vastuolus rahvusvahelistes ning Euroopa konventsioonides sätestatud inimõiguste ja põhivabaduste ning eriti sõnavabadusega, mis hõlmab õigust otsida, saada ja levitada teavet, ning et need on samuti vastuolus ELi õiguse ja diskrimineerimisvastase poliitikaga? Kas nõukogu ei ole arvamusel, et niisugune seadus on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, ELi lepingu artikliga 6 ja EÜ asutamislepingu artikliga 13, st põhiväärtustega, millele EL on rajatud? Kas nõukogul on kavas paluda Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil kõnealust seadust ja selle muudatusi hinnata? Mida kavatseb nõukogu teha tagamaks, et Leedu täidaks oma ELi aluslepingutest ning Euroopa ja rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi? Kas nõukogu on vajaduse korral valmis algatama ELi lepingu artiklis 7 sätestatud menetluse?

 

 

Esitatud: 28.08.2009

Edastatud: 31.08.2009

Vastuse tähtaeg: 21.09.2009

 

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika