Parlamentin kysymys - O-0083/2009Parlamentin kysymys
O-0083/2009

Liettuan laki alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedon haittavaikutuksilta

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0083/09
työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Michael Cashman, Claude Moraes ja Emine Bozkurt, S-D-ryhmän puolesta
neuvostolle

Menettely : 2009/2632(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0083/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0083/2009 (B7-0206/2009)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Liettuan parlamentti hyväksyi 11. kesäkuuta 2009 muutoksia lakiin, joka koskee alaikäisten suojelemista julkisen tiedon haittavaikutuksilta. Laissa todetaan, että julkinen tieto, jossa kannustetaan homo- tai biseksuaalisiin suhteisiin (artikla 4.14) ja jossa kiistetään perhearvot (artikla 4.15), aiheuttaa haittaa alaikäisten kehitykselle. Tällöin homoseksuaalisuutta koskeva tieto rinnastuu fyysisen väkivallan kuvaamiseen, julmasti silvotun ruumiin esittämiseen ja materiaaliin, jossa kannustetaan itsensä silpomiseen tai itsemurhaan. Laki johtaa kaiken homoseksuaalisuudesta kertovan tiedon kieltämiseen, jos alaikäiset voivat päästä käsiksi siihen.

 

Liettuan presidentti käytti 26. kesäkuuta 2009 lakiin veto-oikeuttaan, koska se oli laadittu epämääräiseksi ja epäselväksi. Hän pyysi parlamenttia tarkastelemaan sitä uudelleen, jotta varmistetaan, että se on oikeusvaltion keskeisten periaatteiden mukainen, oikeudellisesti varma ja selkeä eikä se ole vastoin avoimen yhteiskunnan ja moniarvoisen demokratian periaatteita. Liettuan parlamentti kumosi presidentin veton 14. heinäkuuta 2009. Ihmisoikeuksia käsittelevät kansalaisjärjestöt ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat toistuvasti pyytäneet EU:n toimielimiä puuttumaan asiaan ja Liettuan parlamenttia tarkistamaan lakiluonnosta. Maan perustuslakituomioistuimelle esitetään myös vetoomus asiasta. Lisäksi syksyllä käsitellään muutoksia rikoslain ja hallinnon säännöksiin, joilla kriminalisoitaisiin luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden harjoittama homoseksuaalisuuden propagointi julkisesti; rangaistuksena tästä langetettaisiin yhdyskuntapalvelua, sakkoa jopa 1 500 euroa tai sitten turvauduttaisiin pidätykseen.

 

Onko neuvosto keskustellut edellä mainituista seikoista Liettuan viranomaisten kanssa? Eikö neuvosto pidä tällaista lakia ja näitä muutoksia kansainvälisiin ja eurooppalaisiin yleissopimuksiin kirjattujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien vastaisina ja erityisesti ilmaisunvapauden, johon sisältyy oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoa, vastaisena? Eikö neuvosto pidä niitä EU:n lainsäädännön ja syrjinnän torjuntaa koskevan politiikan vastaisina? Eikö neuvosto katso, että tällainen laki on ristiriidassa EU:n perusoikeuskirjan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan ja EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan kanssa, eli niiden perusarvojen kanssa, joihin koko EU perustuu? Aikooko neuvosto pyytää perusoikeusvirastoa arvioimaan lakia ja siihen tehtäviä muutoksia? Mitä neuvosto tekee varmistaakseen, että Liettua noudattaa EU:n perussopimusten, EU:n lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan? Onko neuvosto valmis turvautumaan tarvittaessa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn?

 

 

Jätetty: 28.08.2009

Välitetty: 31.08.2009

Määräaika: 21.09.2009