Pytanie poselskie - O-0083/2009Pytanie poselskie
O-0083/2009

Litewska ustawa o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji dostępnych publicznie

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0083/09
zgodnie z art. 115 Regulaminu
skierowane przez: Michael Cashman, Claude Moraes oraz Emine Bozkurtw imieniu grupy politycznej S-D
do Rady

Procedura : 2009/2632(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0083/2009
Teksty złożone :
O-0083/2009 (B7-0206/2009)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Dnia 11 czerwca 2009 r. litewski parlament zatwierdził poprawki do ustawy o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji dostępnych publicznie. Zgodnie z ustawą „informacja publiczna propagująca relacje homoseksualne i biseksualne” (art. 4 ust. 14) oraz która „stoi w sprzeczności z wartościami rodzinnymi” (art. 4 ust. 15), wywiera „szkodliwy wpływ na rozwój nieletnich”. Tego rodzaju przepis stawia informacje na temat homoseksualizmu na równi z kwestiami takimi jak przedstawianie przemocy fizycznej, eksponowanie okaleczonego w okrutny sposób ciała ludzkiego oraz podawanie informacji zachęcających do samookaleczenia bądź samobójstwa. Ustawa ta prowadzi do zakazu publikowania wszelkich informacji dotyczących homoseksualizmu, w przypadku gdy mogą mieć do nich dostęp nieletni.

 

W dniu 26 czerwca 2009 r. prezydent Litwy zgłosiła weto wobec ustawy, jako że została ona sporządzona w sposób mało precyzyjny i niejasny, i zwróciła się do parlamentu o ponowne rozpatrzenie ustawy w celu zagwarantowania, że będzie ona zgodna z „konstytucyjnymi zasadami rządów prawa, pewności prawa i jasności prawnej” i że nie będzie „sprzeczna z gwarancjami otwartego społeczeństwa i pluralistycznej demokracji”. Parlament odrzucił prezydenckie weto w dn. 14 lipca 2009 r. Organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka i posłowie do Parlamentu Europejskiego wielokrotnie wzywali instytucje UE do interwencji a parlament Litwy do dokonania przeglądu projektu ustawy. Do trybunału konstytucyjnego wniesiona ma zostać skarga. Ponadto jesienią zbadane zostaną zmiany do kodeksu karnego i administracyjnego, na mocy których działania osób prywatnych bądź prawnych publicznie „propagujących homoseksualizm” uznaje się za przestępstwo, które ma być karane pracami publicznymi, grzywną w wysokości do 1500 euro lub też aresztem.

 

Czy Rada omówiła z władzami Litwy przedstawione powyżej kwestie? Czy Rada nie uważa, że taka ustawa i takie poprawki są niezgodne z prawami człowieka i podstawowymi wolnościami zawartymi w międzynarodowych i europejskich konwencjach, a w szczególności z wolnością słowa, która obejmuje prawo do poszukiwania, otrzymywania oraz przekazywania informacji, a także że jest to niezgodne z prawem i polityką UE w dziedzinie zwalczania dyskryminacji? Czy Rada nie uważa, że takie prawo stoi w sprzeczności z Kartą praw podstawowych UE, z art. 6 TUE oraz art. 13 TWE, tj. z podstawowymi wartościami, na których opiera się UE? Czy Rada zwróci się do Agencji Praw Podstawowych o dokonanie oceny ustawy i poprawek do niej? Co zrobi Rada, by zapewnić przestrzeganie przez Litwę zobowiązań wynikających z traktatów UE oraz prawa europejskiego i międzynarodowego? Czy gotowa jest do uruchomienia w razie konieczności procedury zapewnionej w art. 7 TUE?

 

 

Przedłożone: 28.08.2009

Przekazane: 31.08.2009

Termin na udzielenie odpowiedzi: 21.09.2009