Postup : 2009/2632(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0083/2009

Predkladané texty :

O-0083/2009 (B7-0206/2009)

Rozpravy :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 31kWORD 26k
28. augusta 2009
O-0083/2009

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0083/09

v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,

predkladajú: Michael Cashman, Claude Moraes a Emine Bozkurt, v mene skupiny S-D

Rade


  Vec: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivými vplyvmi verejných informácií

 Odpoveď v pléne 

Litovský parlament schválil 11. júna 2009 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií. V zákone sa uvádza, že „škodlivý vplyv na vývoj neplnoletých osôb“ majú „verejné informácie, ktoré agitujú za homosexuálne a bisexuálne vzťahy“ (článok 4 ods. 14), a to „odporuje rodinným hodnotám“ (článok 4 ods. 15). Toto ustanovenie stavia informácie o homosexualite na rovnakú úroveň ako zobrazovanie fyzického násilia, ukazovanie surovo zohaveného ľudského tela a informácie, ktoré nabádajú k sebapoškodzovaniu alebo samovražde. Cieľom zákona je zakázať šírenie všetkých informácií o homosexualite, pokiaľ by k nim mohli získať prístup neplnoleté osoby.

 

Dňa 26. júna 2009 prezident Litvy tento zákon vetoval, keďže jeho ustanovenia boli vágne a nejasné, a požiadal parlament o jeho prehodnotenie, aby spĺňal „ústavné zásady právneho štátu, právnej istoty a právnej zrozumiteľnosti“ a aby nebol „v rozpore so zárukami otvorenej spoločnosti a pluralitnej demokracie“. Parlament 14. júla 2009 prelomil prezidentovo veto. Mimovládne organizácie pre ľudské práva a poslanci EP opakovane vyzývali inštitúcie EÚ, aby zakročili a aby Seimas (litovský parlament) návrh zákona prehodnotil, pričom na ústavný súd bude podané odvolanie. Okrem toho budú na jeseň preskúmané novely trestného a správneho zákonníka, ktoré posudzujú činy fyzických alebo právnických osôb „propagujúcich homosexualitu“ na verejných priestranstvách ako trestný čin, ktorý sa má trestať buď verejnoprospešnými prácami, alebo uložením pokuty do výšky 1 500 EUR, alebo zatknutím.

 

Prerokovala Rada uvedené otázky s litovskými orgánmi? Nemyslí si Rada, že tento zákon a jeho novely sú v rozpore s ľudskými právami a základnými slobodami, ktoré sú zakotvené v medzinárodných a európskych dohovoroch, a najmä so slobodou prejavu, ktorá zahŕňa aj právo vyhľadávať, prijímať a poskytovať informácie, a že je to v rozpore s právom EÚ a európskou politikou boja proti diskriminácii? Nemyslí si Rada, že takýto zákon je v rozpore s Chartou základných práv EÚ, článkom 6 Zmluvy o EÚ a článkom 13 Zmluvy o ES, t. j. so základnými hodnotami, na ktorých sa EÚ zakladá? Požiada Rada Agentúru pre základné práva, aby tento zákon a jeho zmeny a doplnenia posúdila? Čo urobí Rada pre to, aby Litva dodržiavala záväzky, ktoré jej vyplývajú zo zmlúv EÚ a z európskeho a medzinárodného práva? Je v prípade potreby pripravená uplatniť postup uvedený v článku 7 Zmluvy o EÚ?

 

 

Predložené: 28.08.2009

Postúpené: 31.08.2009

Termín na zodpovedanie: 21.09.2009

 

 

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia