Parlamentsfråga - O-0083/2009Parlamentsfråga
O-0083/2009

  Den litauiska lagen om skydd för minderåriga mot skadliga effekter av offentlig information

  MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0083/09
  i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen
  från Michael Cashman, Claude Moraes och Emine Bozkurt för S-D-gruppen
  till rådet

  Förfarande : 2009/2632(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-0083/2009
  Ingivna texter :
  O-0083/2009 (B7-0206/2009)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Det litauiska parlamentet antog den 11 juni 2009 ändringar av lagen om skydd för minderåriga mot skadliga effekter av offentlig information. Enligt lagen har ”offentlig information som propagerar för homosexuella och bisexuella relationer” (artikel 4.14) och som ”utmanar familjevärderingar” (artikel 4.15) ”en skadlig inverkan på minderårigas utveckling”. Dessa bestämmelser jämställer information om homosexualitet med framställningar av fysiskt våld och grymt lemlästade människokroppar och med information som uppmuntrar till självstympning eller självmord. Lagen medför att all information om homosexualitet förbjuds om minderåriga kan komma åt den.

   

  Litauens president lade in sitt veto mot lagen den 26 juni 2009 med motiveringen att den var vagt och luddigt formulerad, och uppmanade parlamentet att behandla den på nytt så att den uppfyller ”grundlagens principer om rättsstaten, rättssäkerheten och rättslig klarhet” och ”inte strider mot garantierna om ett öppet samhälle och en pluralistisk demokrati”. Parlamentet röstade ner presidentens veto den 14 juli 2009. Människorättsorganisationer och ledamöter av Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen krävt att EU:s institutioner ingriper och den litauiska sejmen ser över lagförslaget, samtidigt som ett överklagande kommer att inlämnas till författningsdomstolen. Dessutom kommer ändringar av brottsbalken och förvaltningslagen att behandlas under hösten, där handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer i syfte att ”propagera för homosexualitet” på allmän plats kommer att straffbeläggas med samhällstjänst, böter på upp till 1 500 euro eller med fängelse.

   

  Har rådet diskuterat dessa frågor med de litauiska myndigheterna? Anser inte rådet att en sådan lag med tillhörande ändringar är oförenlig med mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt internationella och europeiska konventioner och i synnerhet med yttrandefriheten, vilken inbegriper rätten att söka, motta och sprida information, och att den är oförenlig med EU:s lagstiftning och politik om antidiskriminering? Anser inte rådet att en sådan lag strider mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 13 i EG-fördraget, dvs. de grundläggande värderingar som EU bygger på? Kommer rådet att uppmana byrån för grundläggande rättigheter att granska lagen och ändringarna av den? Vad kommer rådet att göra för att se till att Litauen respekterar sina skyldigheter enligt EU:s fördrag samt europeisk och internationell rätt? Är rådet berett att om nödvändigt inleda det förfarande som avses i artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen?

   

   

  Ingiven: 28.08.2009

  Vidarebefordrad: 31.08.2009

  Sista svarsdag: 21.09.2009