Парламентарен въпрос - O-0093/2009Парламентарен въпрос
O-0093/2009

Изграждане на демокрацията в областта на външните отношения

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0093/09
съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП
от Gabriele Albertini и Heidi Hautala, от името на Комисия по външни работи, Eva Joly, от името на Комисия по развитие
към Съвета

Процедура : 2009/2718(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0093/2009
Внесени текстове :
O-0093/2009 (B7-0213/2009)
Гласувания :
Приети текстове :

На 19 май 2009 г. Съветът по външни отношения призна, че подкрепата за демократичното управление в страните партньорки включва по-широкообхватни въпроси, свързани с демокрацията и правата на човека, и отбеляза, че един по-последователен подход на ЕС в тази област може да се окаже необходим с оглед увеличаване на ефективността на оказваната от ЕС подкрепа.

 

Както вече беше подчертано от Председателството, досегашните усилия за координиране на многобройните европейски инструменти за подкрепа на демокрацията, както и за координиране на действията в рамките на международните форуми и фондове, които се занимават с насърчаване на демокрацията, са недостатъчни.

 

  1. Какви специфични действия предлага Председателството с цел подобряване на координацията на инструментите на ЕС в областта на външната политика, правата на човека и политиката на развитие, признавайки взаимовръзката между демокрацията и правата на човека? Какви мерки се предвиждат за гарантиране на последователна следизборна политика, при която подкрепата за развитие е в съответствие с демократичните принципи и с ценностите на демократичното управление? Възможно ли е това да има преки последствия върху планирането на помощта на ЕС за развитие?

 

  1. Каква роля ще бъде дадена на парламентите, включително на Европейския парламент, в този процес на изграждане на демокрацията и насърчаване на зачитането на правата на човека? Това ще включва ли подкрепа за демократичните институции, особено парламентите, посредством тяхното ангажиране в подготовката и прилагането на специфични за всяка държава инструменти, като например споразуменията между ЕС и съответната държава и стратегическите доклади по страни?

 

  1. Съгласно ли е Председателството, че е необходимо да се предприеме подробен и всеобхватен анализ на подкрепата за демокрацията и за насърчаването на спазването на правата на човека? Ще посочи ли Председателството точно какви консултации са проведени с всички партньори (т.е. институции и регионални субекти) и какви заключения могат да се извлекат от тях? Може ли Съветът да гарантира, че няма да приема заключения във връзка с тази инициатива преди провеждането на достатъчни консултации със съответните партньори?

 

 

Внесен: 30.09.2009

Предаден: 01.10.2009

Краен срок за отговор: 22.10.2009