Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0093/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0093/2009

Οικοδόμηση της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0093/09
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Gabriele Albertini και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης
προς το Συμβούλιο

Διαδικασία : 2009/2718(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0093/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0093/2009 (B7-0213/2009)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στις 19 Μαΐου 2009, το Συμβούλιο Εξωτερικών σχέσεων αναγνώρισε ότι η στήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης στις χώρες εταίρους συνεπάγεται πως πρέπει να θίγονται ευρύτςρα τα θέματα περί δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα έπρεπε να ζητηθεί μια πιο συνεπής προσέγγιση εκ μέρους της ΕΕ προκειμένου να αυξηθεί η στήριξη την οποία η τελευταία παρέχει.

 

Όπως ήδη εξέθεσε η Προεδρία, οι προσπάθειες για τη βελτίωση του συντονισμού των πολυάριθμων ευρωπαϊκών μέσων με σκοπό τη στήριξη της δημοκρατίας και τις ενέργειες στα διεθνή φόρα ή τους πόρους που απαιτούνται για την προώθηση της δημοκρατίας ήσαν μέχρι σήμερα ανεπαρκείς.

 

  1. Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτείνει η Προεδρία προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός των μέσων της ΕΕ σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετα; Ποια μέτρα προβλέπονται για την ανάπτυξη μιας συνεπούς μετεκλογικής πολιτικής στο πλαίσιο της οποίας η στήριξη της ανάπτυξης θα είναι συμβατή με τις δημοκρατικές αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής διακυβέρνησης; Θα μπορούσε τούτο να έχει άμεσες συνέπειες στον προγραμματισμό της αναπτυξιακής βοηθείας της ΕΕ;

 

  1. Ποιο ρόλο θα έχουν τα κοινοβούλια, περιλαμβανομένου του ευρωπαϊκού, στη διαδικασία οικοδόμησης της δημοκρατίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Θα συνεπάγεται τούτο τη στήριξη των δημοκρατικών θεσμών, ιδίως των κοινοβουλίων με τη συμμετοχή τους στην εκπόνηση και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέσων όπως συμφωνιών μεταξύ ΕΕ και ενδιαφερομένων χωρών, καθώς και Εγγράφων Στρατηγικής για μια συγκεκριμένη χώρα;

 

  1. Συμφωνεί η Προεδρία ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί μια σε βάθος ανάλυση σε σχέση με τη στήριξη της δημοκρατίας και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Θα αναφερθεί επακριβώς η Προεδρία στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με όλους τους εταίρους (όπως θεσμικά όργανα και περιφερειακοί εταίροι) και στα συμπεράσματα στα οποία ενδεχομένως κατέληξε; Μπορεί το Συμβούλιο να εγγυηθεί ότι θα καταλήξει σε συμπεράσματα επί της πρωτοβουλίας αυτής μόνον αφού πραγματοποιηθούν επαρκείς διαβουλεύσεις με τους εταίρους;

 

 

Κατάθεση: 30.09.2009

Διαβίβαση: 01.10.2009

Λήξη προθεσμίας: 22.10.2009