Parlamentin kysymys - O-0093/2009Parlamentin kysymys
O-0093/2009

Demokratiakehitys ulkosuhteissa

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0093/09
työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Gabriele Albertini ja Heidi Hautala, Ulkoasiainvaliokunnan puolesta, Eva Joly, Kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta
neuvostolle

Menettely : 2009/2718(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0093/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0093/2009 (B7-0213/2009)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Ulkosuhteiden valiokunta tunnusti 19. toukokuuta 2009, että demokraattisen hallinnon tukeminen kumppanimaissa johtaa laajempiin demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeviin kysymyksiin. Valiokunta totesi, että EU-tuen tehostaminen saattaa edellyttää yhtenäisempää lähestymistapaa unionin tasolla.

 

Puheenjohtajavaltio on jo todennut, että demokratiaa tukevien Euroopan tason välineiden, kansainvälisten foorumeiden toimien tai demokratiaa edistävien määrärahojen koordinointi on tähän mennessä ollut riittämätöntä.

 

  1. Mitä erityisiä toimia puheenjohtajavaltio ehdottaa parantaakseen EU:n ulkopolitiikan, ihmisoikeuspolitiikan ja kehitysyhteistyöpolitiikan välineitä, kun otetaan huomioon, että demokratia ja ihmisoikeudet ovat toisistaan riippuvaisia? Mitkä toimet ovat tarpeen varmistamaan, että vaalien jälkeinen politiikka on johdonmukaista siten, että kehitysapu on riippuvaista demokraattisista periaatteista ja demokraattisen hallinnon periaatteista? Voisiko tästä olla suoranaisia seurauksia EU:n kehitysavun ohjelmoinnille?

 

  1. Mikä rooli tässä demokratiakehityksen ja ihmisoikeuksien edistämisprosessissa annetaan parlamenteille, Euroopan parlamentti mukaan luettuna? Liittyykö siihen demokraattisten toimielinten ja erityisesti parlamenttien tukeminen siten, että ne voivat osallistua maakohtaisten välineiden, kuten EU:n ja kyseisen valtion välisten sopimusten ja maakohtaisten strategia-asiakirjojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon?

 

  1. Katsooko puheenjohtajavaltio, että demokratian tukemista ja ihmisoikeuksien edistämistä koskevan yksityiskohtaisen ja kattavan analyysin tekeminen on tarpeen? Aikooko puheenjohtajavaltio ilmoittaa selvästi mitä kaikkia tahoja (esimerkiksi toimielimiä ja alueellisia toimijoita) se on kuullut ja mitä päätelmiä asiasta on tehty? Voiko neuvosto taata, että se hyväksyy tätä aloitetta koskevia päätelmiä vasta sitten, kun kumppaneita on kuultu asianmukaisella tavalla?

 

 

Jätetty: 30.09.2009

Välitetty: 01.10.2009

Määräaika: 22.10.2009