Pytanie poselskie - O-0093/2009Pytanie poselskie
O-0093/2009

  Budowanie demokracji w stosunkach zewnętrznych

  PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0093/09
  zgodnie z art. 115 Regulaminu
  skierowane przez: Gabriele Albertini oraz Heidi Hautala w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych, Eva Joly w imieniu Komisji Rozwoju
  do Rady

  Procedura : 2009/2718(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-0093/2009
  Teksty złożone :
  O-0093/2009 (B7-0213/2009)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Dnia 19 maja 2009 r. Rada ds. Stosunków Zewnętrznych uznała, że wspieranie demokratycznego sprawowania rządów w państwach partnerskich wiąże się z ogólniejszymi kwestiami z zakresu demokracji i praw człowieka, oraz stwierdziła, że w celu zwiększenia skuteczności wsparcia UE może wymagać bardziej spójnego podejścia ze strony UE.

   

  Jak już podkreśliła prezydencja Rady, dotychczasowe wysiłki na rzecz koordynacji licznych europejskich instrumentów wspierających demokrację oraz starania na rzecz koordynacji działań na forach międzynarodowych lub w ramach funduszy mających na celu promowanie demokracji są niewystarczające.

   

  1. Jakie szczegółowe działania proponuje prezydencja w celu zwiększenia koordynacji instrumentów UE w zakresie polityki zagranicznej, polityki w dziedzinie praw człowieka i polityki rozwoju, mając na uwadze, że prawa człowieka i demokracja są ze sobą powiązane? Jakie działania przewiduje się w celu zapewnienia spójnej polityki powyborczej, zważywszy na to, że wspieranie rozwoju jest zgodne z zasadami demokracji i wartościami związanymi z demokratycznym sprawowaniem rządów? Czy mogłoby to mieć bezpośredni wpływ na planowanie pomocy rozwojowej UE?

   

  1. Jaka rola w tym procesie budowania demokracji i propagowania praw człowieka przypadnie parlamentom, w tym Parlamentowi Europejskiemu? Czy pociągnie to za sobą wspieranie instytucji demokratycznych, a zwłaszcza parlamentów, poprzez włączanie ich w przygotowywanie i wdrażanie przeznaczonych dla danego kraju instrumentów, takich jak porozumienia między UE i danym krajem oraz krajowe dokumenty strategiczne?

   

  1. Czy prezydencja przyznaje, że konieczne jest dokonanie szczegółowej i kompleksowej analizy wsparcia demokracji i propagowania praw człowieka? Czy prezydencja ustali dokładnie, jakie konsultacje odbyły się z poszczególnymi partnerami (tj. instytucjami i podmiotami regionalnymi) i jakie wnioski może z nich wyciągnąć? Czy Rada może zagwarantować, że przyjmie wnioski dotyczące tej inicjatywy dopiero wtedy, gdy przeprowadzone zostaną wyczerpujące konsultacje z partnerami?

   

   

  Przedłożone: 30.09.2009

  Przekazane: 01.10.2009

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 22.10.2009