Parlamentsfråga - O-0093/2009Parlamentsfråga
O-0093/2009

Främjande av demokrati inom ramen för externa förbindelser

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0093/09
i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen
från Gabriele Albertini och Heidi Hautala för utskottet för utrikesfrågor, Eva Joly för utskottet för utveckling
till rådet

Förfarande : 2009/2718(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0093/2009
Ingivna texter :
O-0093/2009 (B7-0213/2009)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den 19 maj 2009 bekräftade rådet för yttre förbindelser att stöd till demokratiska styrelseformer i partnerländer involverar bredare demokrati- och människorättsfrågor, och konstaterade att en mer samstämmig EU-strategi kan komma att krävas för att effektivisera EU:s stöd.

 

Ordförandeskapet har redan påpekat att ansträngningarna för att samordna EU:s många instrument till stöd för demokrati liksom insatserna i internationella fora eller fonder, som verkar för att främja demokrati, hittills har varit otillräckliga.

 

  1. Vilka konkreta åtgärder föreslår ordförandeskapet för att förbättra samordningen av EU:s instrument på området för utrikespolitik, mänskliga rättigheter och utvecklingspolitik, om man utgår ifrån att demokrati och mänskliga rättigheter hänger samman med varandra? Vilka åtgärder planerar man att vidta för att garantera en konsekvent politik under perioden efter ett val, där utvecklingsbistånd är kopplat till demokratiska principer och demokratiska styrelseformer? Kan detta få direkta konsekvenser för planeringen av EU:s utvecklingsbistånd?

 

  1. Vilken roll kommer parlamenten att få, inbegripet Europaparlamentet, för främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter? Kommer detta att innebära stöd till demokratiska institutioner, särskilt parlament, genom att de involveras i förberedandet och genomförandet av landsspecifika instrument såsom avtal mellan EU och det berörda landet samt landstrategidokument?

 

  1. Håller ordförandeskapet med om att en detaljerad och övergripande analys av stödet till främjande av demokrati och mänskliga rättigheter måste göras? Kommer ordförandeskapet att redogöra för exakt vilka samråd som har anordnats med alla de olika parterna (det vill säga institutioner och regionala aktörer) och vilka slutsatser som kan dras av dessa? Kan rådet garantera att man inte kommer att dra några slutsatser om detta initiativ förrän tillräckligt samråd har genomförts?

 

 

Ingiven: 30.09.2009

Vidarebefordrad: 01.10.2009

Sista svarsdag: 22.10.2009