Pytanie poselskie - O-0096/2009Pytanie poselskie
O-0096/2009

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0096/09
zgodnie z art. 115 Regulaminu
skierowane przez: Eva-Britt Svensson w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
do Rady

Procedura : 2009/2681(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0096/2009
Teksty złożone :
O-0096/2009 (B7-0220/2009)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W kontekście obchodów 10. rocznicy rezolucji ONZ ustanawiającej Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet UE powinna nasilić działania w tej dziedzinie i pójść dalej. Przemoc wobec kobiet jest problemem strukturalnym rozpowszechnionym w całej Europie. Życie kobiet oraz ich udział w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym są ograniczane przez uporczywe trwanie różnych form przemocy wobec nich. Przemoc wobec kobiet jest nie tylko problemem z zakresu zdrowia publicznego, ale także kwestią braku równości między kobietami i mężczyznami, a to stanowi obszar, w którym UE jest uprawniona do podejmowania działań. Obecnie program Daphne dostarcza pewnych ograniczonych środków na finansowanie inicjatyw skierowanych przeciwko przemocy wobec kobiet. Instrument ten jest jednakże daleki od bycia wystarczającym. W chwili, gdy UE zacieśnia współpracę w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez przyjęcie w grudniu tzw. programu sztokholmskiego, w którym podkreśla się ochronę obywateli, dostęp do sprawiedliwości oraz promowanie praw obywatelskich, zintensyfikowanie działań UE przeciwko przemocy wobec kobiet musi stanowić integralną część takiej strategii.

 

1. Jaka jest w związku z tym strategia Rady na rzecz poprawy obecnej sytuacji?

 

2. Czy Rada zamierza przyjąć bardziej całościową politykę zwalczania przemocy wobec kobiet w oparciu o obowiązujące postanowienia traktatu (dotyczące obowiązku działania w kierunku osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn oraz zdrowia publicznego)?

 

3. Czy Rada zamierza opracować plan polityki UE, zwalczający przemoc wobec kobiet w oparciu o wspólne wytyczne?

 

4. Jakie działania są planowane w celu zachęcenia państw członkowskich do opracowywania krajowych planów zwalczania przemocy wobec kobiet oraz w celu wspierania państw członkowskich w tych działaniach?

 

 

Przedłożone: 01.10.2009

Przekazane: 02.10.2009

Termin na udzielenie odpowiedzi: 23.10.2009