Parlamentní otázka - O-0149/2009Parlamentní otázka
O-0149/2009

  Obchodování s lidmi

  OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0149/09,
  kterou podle článku 115 jednacího řádu
  od Anna Hedh za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Edit Bauer za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
  Komisi

  Postup : 2009/2782(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-0149/2009
  Předložené texty :
  O-0149/2009 (B7-0342/2009)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Obchodování s lidmi je moderní forma otrokářství a pro organizovanou trestnou činnost neobyčejně výnosný obchod. Europol odhaduje, že v roce 2009 se míra obchodování s ženami za účelem sexuálního vykořisťování nesnížila a míra obchodování za účelem nucené práce se zvyšuje. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost bude předložen nový návrh, který nahradí návrh Komise na rámcové rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí.

   

  1. Souhlasí Komise s tím, že přístup EU k činnosti v této oblasti by se měl soustředit na lidská práva, měl by být ucelený a měl by věnovat pozornost vnějším vztahům a politikám v oblasti navracení a znovuzačlenění, sociálních věcí, sociálního začlenění, migrace a azylu, a že by měly být zohledněny tyto skutečnosti:

   

  a. výše trestů a sankcí pro osoby, včetně právnických osob, které těží z obchodování s lidmi, by měla odrážet závažnost trestného činu a měla by mít odrazující účinek,

   

  b. další činnost by se měla zaměřit na ochranu obětí, přičemž by se měla řádně zohlednit situace mladistvých, mj. zajištěním bezpodmínečné pomoci obětem a zajištěním, aby souhlas oběti s vykořisťováním byl vždy nepodstatný,

   

  c. další činnost by se dále měla zaměřit na osoby, které využívají služeb poskytovaných na základě obchodování s lidmi, aby se poptávka po těchto službách snížila,

   

  d. jakékoli ustanovení o jurisdikci by mělo být koordinováno s rámcovým rozhodnutím o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení?

   

  2. Bude Komise usilovat o zlepšení koordinace informací tím, že vyzve Eurojust, Europol a Frontex, aby ve spolupráci s Agenturou pro základní práva (FRA), institutem pro rovnost pohlaví a nevládními organizacemi každoročně zveřejňovaly společnou zprávu o obchodování s lidmi, a tím, že bude podporovat rozvoj společného vzoru, podle něhož budou členské státy a třetí země shromažďovat údaje týkající se obchodování s lidmi?

   

  3. Jaké konkrétní kroky plánuje Komise za účelem posílení prevence obchodování s lidmi?

   

   

  Předložení: 03.12.2009

  Postoupení: 07.12.2009

  Platné do: 14.12.2009