Parlamendi esitatud küsimus - O-0149/2009Parlamendi esitatud küsimus
O-0149/2009

Inimkaubandus

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0149/09
vastavalt kodukorra artiklile 115
esitaja: Anna Hedh Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel, Edit Bauer Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel
Euroopa Komisjonile

Menetlus : 2009/2782(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0149/2009
Esitatud tekstid :
O-0149/2009 (B7-0342/2009)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Inimkaubandus on orjuse tänapäevane vorm ja organiseeritud kuritegevuse jaoks äärmiselt tulutoov äri. Europoli 2009. aasta hinnangu kohaselt ei ole seksuaalse ärakasutamise eesmärgil toimuv naistega kauplemine vähenenud ning inimkaubandus sunniviisilise töö eesmärgil kasvab. Pärast Lissaboni lepingu jõustumist esitatakse uus ettepanek, millega asendatakse komisjoni ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus, milles käsitletakse inimkaubanduse ennetamist ja selle vastast võitlust ning ohvrite kaitset.

 

1. Kas komisjon nõustub, et ELi lähenemisviis kõnealuses valdkonnas peaks olema inimõigustekeskne ja terviklik ning pöörama tähelepanu välissuhetele, tagasipöördumis- ja taasintegreerimispoliitikale, sotsiaalküsimustele, sotsiaalsele kaasatusele ning rände- ja varjupaigapoliitikale, ning selle aluseks peaksid olema järgmised elemendid:

 

a. karistused ja sanktsioonid inimkaubandusest tulu saavatele isikutele, kaasa arvatud juriidilistele isikutele, peaksid kajastama kuriteo raskusastet ning omama hoiatavat mõju;

 

b. täiendavad meetmed peaksid keskenduma ohvrite kaitsele, võttes piisavalt arvesse alaealiste olukorda, tagades muu hulgas ohvrite tingimusteta abistamise ning selle, et ohvri nõusolek ärakasutamisega on alati tähtsusetu;

 

c. nõudluse vähendamiseks võiksid täiendavad meetmed keskenduda ka inimkaubanduse ohvriks langenud isikute osutatavate teenuste kasutajatele;

 

d. iga kohtualluvust käsitlev säte tuleks kooskõlastada raamotsuse eelnõuga, mis käsitleb kohtualluvuskonfliktide ennetamist ja lahendamist kriminaalmenetluses?

 

2. Kas komisjon kavatseb parandada teabe kooskõlastamist, paludes, et Eurojust, Europol ja Frontex avaldaksid Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti, Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ja valitsusväliste organisatsioonidega konsulteerides igal aastal ühisaruande inimkaubanduse kohta, ning toetades liikmesriikide ja kolmandate riikide jaoks mõeldud ühtse mudeli väljatöötamist inimkaubandusega seotud andmete kogumiseks?

 

3. Milliseid konkreetseid meetmeid kavandab komisjon selleks, et tõhustada inimkaubanduse ennetamist?

 

 

Esitatud: 03.12.2009

Edastatud: 07.12.2009

Vastuse tähtaeg: 14.12.2009