Parlementaire vraag - O-0149/2009Parlementaire vraag
O-0149/2009

Mensenhandel

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0149/09
ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement
van Anna Hedh, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Edit Bauer, namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
aan de Commissie

Procedure : 2009/2782(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-0149/2009
Ingediende teksten :
O-0149/2009 (B7-0342/2009)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij en voor de georganiseerde misdaad bijzonder winstgevend. Volgens de evaluatie van Europol over 2009 is de handel in vrouwen met het oog op seksuele uitbuiting niet afgenomen en handel met het oog op gedwongen tewerkstelling neemt toe. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt er een nieuwe voorstel ingediend ter vervanging van het voorstel van de Commissie voor een kaderbesluit van de Raad tot voorkoming en bestrijding van mensenhandel en bescherming van de slachtoffers.

 

1. Is de Commissie ook van mening dat de aanpak van EU-actie in deze sector gericht moet zijn op de mensenrechten , alle aspecten dient te omvatten en aandacht moet schenken aan externe betrekkingen, beleid inzake terugkeer- en re-integratiebeleid, sociale zaken, heropneming in de maatschappij, migratie en asiel en dat onderstaande elementen de grondslag dienen te zijn?

 

 a) uit het niveau van straffen en sancties voor degenen die winst maken uit mensenhandel, met inbegrip van rechtspersonen, moet blijken hoe ernstig het misdrijf is en hier dient een ontmoedigende werking van uit te gaan;

 

 b) verdere maatregelen moeten vooral gericht zijn op bescherming van slachtoffers en naar behoren rekening te houden met de situatie van minderjarigen door o.m. te waarborgen dat de hulp aan slachtoffers niet gebonden is aan voorwaarden en dat het feit dat een slachtoffer instemt met uitbuiting niet ter zake doet;

 

 c) om de vraag te ontmoedigen, zouden verdere maatregelen eveneens gericht kunnen zijn op hen die gebruik maken van de diensten van verhandelde mensen;

 

 d) bepalingen inzake jurisdictie moeten worden gecoördineerd met het ontwerpkaderbesluit inzake voorkoming en bijlegging van geschillen inzake de uitoefening van jurisdictie in strafzaken;

 

2. Streeft de Commissie naar verbetering van de coördinatie van inlichtingen door Eurojust, Europol en Frontex te verzoeken in overleg met het FRA, het Instituut voor gendergelijkheid en NGO’s ieder jaar een gezamenlijk verslag te publiceren over mensenhandel en door steun te verlenen aan de ontwikkeling van een gezamenlijk mal die lidstaten en derde landen kunnen gebruiken voor de verzameling van gegevens over mensenhandel?

 

3. Welke concrete maatregelen overweegt de Commissie om de voorkoming van mensenhandel te intensiveren?

 

 

Ingediend: 03.12.2009

Doorgezonden: 07.12.2009

Uiterste datum beantwoording: 14.12.2009