Parlamentná otázka - O-0149/2009Parlamentná otázka
O-0149/2009

Obchodovanie s ľuďmi

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0149/09
v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,
predkladajú: Anna Hedh v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Edit Bauer v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Komisii

Postup : 2009/2782(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0149/2009
Predkladané texty :
O-0149/2009 (B7-0342/2009)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Obchodovanie s ľuďmi je modernou formou otroctva a mimoriadne výnosnou činnosťou pre organizovaný zločin. Podľa odhadov Europolu na rok 2009 sa miera obchodovania so ženami na účely sexuálneho vykorisťovania neznížila a obchodovanie na účely nútenej práce zaznamenáva nárast. Po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti bude predložený nový návrh, ktorý nahradí návrh Komisie na rámcové rozhodnutie Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí.

 

1. Súhlasí Komisia s tým, že stredobodom činnosti EÚ v tejto oblasti by mali byť ľudské práva, že táto činnosť by mala byť celostná a zameriavať sa na vonkajšie vzťahy, politiky návratu a reintegrácie, sociálne otázky, sociálne začlenenie, migráciu a azyl a že by sa malo vychádzať z týchto kľúčových bodov:

 

a. výška pokút a sankcií pre tých, ktorí z obchodovania s ľuďmi profitujú, vrátane právnických osôb, by mala zohľadňovať závažnosť zločinu a mala by mať odrádzajúci účinok;

 

b. ďalšie opatrenia by sa mali zamerať na ochranu obetí, pričom by sa mala riadne zohľadniť situácia neplnoletých osôb, a to okrem iného tým, že sa zabezpečí, aby poskytovanie pomoci obetiam nebolo viazané na žiadne podmienky a aby sa nebral do úvahy prípadný súhlas obeti s vykorisťovaním;

 

c. s cieľom odstrániť dopyt po službách poskytovaných obeťami obchodovania je potrebné zamerať opatrenia aj proti tým, ktorí tieto služby využívajú;

 

d. každé opatrenie v oblasti jurisdikcie by malo byť koordinované v zmysle návrhu rámcového rozhodnutia o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní?

 

2. Zamýšľa Komisia zlepšiť koordináciu informácií tým, že požiada Eurojust, Europol a Frontex, aby na základe konzultácií s Agentúrou pre základné práva (FRA), Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť a mimovládnymi organizáciami každý rok uverejnili spoločnú správu o obchodovaní s ľuďmi, a tým, že podporí vytvorenie spoločného systému pre členské štáty a tretie krajiny na zber údajov týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi?

 

3. Aké konkrétne opatrenia plánuje Komisia zaviesť s cieľom intenzívnejšie predchádzať obchodovaniu s ľuďmi?

 

 

Predložené: 03.12.2009

Postúpené: 07.12.2009

Termín na zodpovedanie: 14.12.2009