Parlamentní otázka - O-0150/2009Parlamentní otázka
O-0150/2009

Evropská strategie pro Podunají

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0150/09,
kterou podle článku 115 jednacího řádu
pokládají Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean a Rovana Plumb
Komisi

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0150/2009
Předložené texty :
O-0150/2009 (B7-0240/2009)
Hlasování :
Přijaté texty :

Řeka Dunaj na své cestě od pramene v Černém lese (Německo) až k ústí do Černého moře překonává vzdálenost přibližně 3000 km a spojuje deset evropských zemí, z nichž šest je členským státem EU. Evropská rada na svém zasedání ve dnech 18.–19. června 2009 vyzvala Komisi, aby do roku 2011 vypracovala evropskou strategii pro Podunají. Spolupráce v podunajské oblasti má dlouhou historii: Evropská dunajská komise, která byla založena dne 30. března 1856 a původně sídlila v rumunském Galati, byla jednou z prvních celoevropských institucí. V současnosti má tato instituce sídlo v Budapešti (Maďarsko).

 

Je třeba, aby EU upevnila a sjednotila stávající programy spolupráce v tomto regionu, a vytvořila tak evropskou strategii pro Podunají po vzoru strategie EU pro region Baltského moře.

 

Strategie pro Podunají by měla využít výhody, jež přináší oblastní spolupráce mezi jednotlivými podunajskými zeměmi, a v jejím rámci by měl být vypracován ucelený přístup zaměřený na prioritní oblasti, jako je sociální a hospodářský rozvoj, ochrana životního prostředí (zejména chráněné krajinné oblasti, nezávadná pitná voda), doprava (včetně propojení s Rýnem prostřednictvím rýnsko-mohansko-dunajského kanálu), trvale udržitelný cestovní ruch, výměna vědeckých poznatků, kulturní dědictví a jazyková rozmanitost v povodí Dunaje.

 

EP se již v minulém volebním období zasazoval o vypracování strategie EU pro Podunají: v září 2008 vyslal do podunajské oblasti Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) delegaci s cílem podpořit potenciál této velké evropské řeky a přilehlých regionů. Jedním z hlavních výsledků této delegace bylo vytvoření pracovní skupiny EP pro Podunají.

 

Tato pracovní skupina bude úzce spolupracovat s vysokými národními zástupci pro Podunají, se zástupci regionů a měst v povodí Dunaje, Evropské komise a dalších evropských a mezinárodních institucí a rovněž s koordinátory prioritních projektů v povodí Dunaje.

 

Může Komise vzhledem k významu ucelené strategie pro Podunají informovat o tom, v jakém stádiu se nachází vypracování strategie EU pro Podunají, jaké jsou její priority, jaká jsou hlavní kritéria pro výběr projektů, jež budou zahrnuty do akčního plánu, a pro stanovení území, na které se bude vztahovat strategie EU pro Podunají, a o tom, jaký je harmonogram pro přijetí příslušných opatření?

 

 

Předložení: 03.12.2009

Postoupení: 07.12.2009

Platné do: 14.12.2009