Parlamendi esitatud küsimus - O-0150/2009Parlamendi esitatud küsimus
O-0150/2009

ELi Doonau piirkonna strateegia

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0150/09
vastavalt kodukorra artiklile 115
esitaja: Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean ja Rovana Plumb
Euroopa Komisjonile

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0150/2009
Esitatud tekstid :
O-0150/2009 (B7-0240/2009)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Doonau ühendab oma enam kui 3000 kilomeetri pikkusel teekonnal Schwarzwaldi piirkonnast (Saksamaal) Musta merre kümmet Euroopa riiki, millest kuus on ELi liikmesriigid. 18.–19. juunil 2009. aastal toimunud Euroopa Ülemkogul paluti komisjonil 2011. aastaks töötada välja ELi Doonau piirkonna strateegia. Doonau piirkonnas on koostöö toimunud pikka aega: praegu Budapestis (Ungaris) asuv Euroopa Doonau komisjon, mis loodi 30. märtsil 1856. aastal ning asus algselt Galaţis (Rumeenias), oli üks esimesi üleeuroopalisi institutsioone.

 

EL peab konsolideerima ja ühendama piirkonnas olemasolevad koostööprogrammid, et töötada välja ELi Doonau piirkonna strateegia, mis võiks järgida Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia mudeli eeskuju.

 

Arvestades piirkondadevahelise koostöö eeliseid Doonau jõe ääres asuvate riikide vahel, tuleks Doonau piirkonna strateegia raames töötada välja ühtne lähenemisviis ning keskenduda prioriteetsetele valdkondadele, nagu sotsiaalne ja majanduslik areng, keskkonnakaitse (eelkõige looduskaitsealad, joogivee puhtus), transport (sealhulgas ühendus Reini jõega Reini-Maini-Doonau kanali kaudu), säästev turism, teadusvahetus ning kultuuripärand ja keeleline mitmekesisus Doonau piirkonnas.

 

Euroopa Parlament on toetanud ELi Doonau piirkonna strateegia loomist eelmise parlamendi ametiajast alates: 2008. aasta septembris saatis transpordi- ja turismikomisjon delegatsiooni Doonau piirkonda, et edendada selle suure Euroopa jõe ja seda ümbritsevate piirkondade potentsiaali. Selle delegatsiooni üks peamisi järeldusi oli, et Doonau piirkonna toetuseks on vaja luua Euroopa Parlamendi fraktsioonidevaheline töörühm.

 

Doonau piirkonna fraktsioonidevaheline töörühm hakkab tegema tihedat koostööd riikide kõrgematasemeliste esindajatega, Doonau-äärsete piirkondade ja linnade esindajatega, Euroopa Komisjoni ning teiste Euroopa ja rahvusvaheliste institutsioonide esindajatega ning ka Doonau jõgikonna alade prioriteetsete projektide koordinaatoritega.

 

Arvestades Doonau piirkonna ühtse strateegia tähtsust, kas komisjon võiks anda teavet ELi Doonau piirkonna strateegia väljatöötamise hetkeseisu, strateegia prioriteetide, tegevuskavasse kaasatavate projektide valimise põhikriteeriumite, sealhulgas ELi Doonau piirkonna strateegia sihtpiirkonna määratlemise ning ka asjakohaste meetmete ajakava kohta?

 

 

Esitatud: 03.12.2009

Edastatud: 07.12.2009

Vastuse tähtaeg: 14.12.2009