Parlamento klausimas - O-0150/2009Parlamento klausimas
O-0150/2009

Europos Dunojaus regiono strategija

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0150/09
pagal 115 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean ir Rovana Plumb
Komisijai

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-0150/2009
Pateikti tekstai :
O-0150/2009 (B7-0240/2009)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Tekėdamas 3000 km nuo Švarcvaldo (Vokietija) iki Juodosios jūros, Dunojus jungia dešimtį Europos šalių, šešios iš jų – ES valstybės narės. 2009 m. birželio 18-19 d. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją iki 2011 m. sukurti Europos Dunojaus regiono strategiją. Dunojaus regione bendradarbiaujama jau ilgą laiką – 1856 m. kovo 30 d. įsteigta Europinė Dunojaus komisija, kurios būstinė iš pradžių buvo Galacyje (Rumunija), o šiuo metu yra Budapešte (Vengrija), buvo viena iš pirmųjų Europos lygmens institucijų.

 

ES turi konsoliduoti ir integruoti esamas regiono bendradarbiavimo programas, kad būtų sukurta Europos Dunojaus regiono strategija, kuri galėtų būti paremta ES Baltijos jūros regiono strategijos modeliu.

 

Dunojaus regiono strategijoje, naudojantis šalių, per kurias teka Dunojus, teritorinio bendradarbiavimo teikiamais privalumais, turėtų būti išvystytas nuoseklus požiūris ir daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama tokioms prioritetinėms sritims, kaip socialinis ir ekonominis vystymasis, aplinkos apsauga (visų pirma saugomos gamtinės teritorijos, sveikas geriamasis vanduo), transportas (įskaitant jungtį su Reinu Reino–Maino–Dunojaus kanalu) ir tvarus turizmas, mokslo mainai, taip pat Dunojaus baseino kultūros paveldas ir kalbų įvairovė.

 

Nuo praeitos kadencijos EP remia ES Dunojaus strategijos kūrimą – 2008 m. rugsėjo mėn. Transporto ir turizmo komitetas į Dunojaus regioną nusiuntė delegaciją siekiant populiarinti šios didžiosios Europos upės ir ją supančių regionų potencialą. Vienas iš pagrindinių šios delegacijos rezultatų buvo EP tarpfrakcinės Dunojaus grupės sukūrimas.

 

Tarpfrakcinė Dunojaus grupė dirbs glaudžiai bendradarbiaudama su aukšto lygio nacionaliniais atstovais dėl Dunojaus, regionų ir miestų, per kuriuos teka Dunojus, Europos Komisijos ir kitų Europos ir tarptautinių institucijų atstovais, taip pat su Dunojaus baseino regiono prioritetinių projektų koordinatoriais.

 

Atsižvelgiant į nuoseklios strategijos dėl Dunojaus regiono svarbą, ar Komisija gali pateikti informaciją apie dabartinę padėtį, kaip kuriama ES Dunojaus strategija, kokie jos prioritetai, pagrindiniai projektų, kurie bus įtraukti į veiksmų planą, atrinkimo kriterijai, įskaitant teritorijos, kuriai bus taikoma ES Dunojaus regiono strategija, nustatymą ir atitinkamų veiksmų tvarkaraštį?

 

 

Pateikta: 03.12.2009

Perduota: 07.12.2009

Atsakyti iki: 14.12.2009