Parlementaire vraag - O-0150/2009Parlementaire vraag
O-0150/2009

Europese strategie voor de Donau-regio

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0150/09
ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement
van Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean en Rovana Plumb
aan de Commissie

Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-0150/2009
Ingediende teksten :
O-0150/2009 (B7-0240/2009)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De Donau verbindt tien Europese landen, waarvan zes lidstaten van de Europese Unie, over een lengte van 3000 km, van het Zwarte Woud in Duitsland tot aan de Zwarte Zee. De Europese Raad van 18 en 19 juni 2009 heeft de Commissie verzocht om voor 2011 een Europese strategie voor de Donau-regio te ontwikkelen. De samenwerking in de Donau-regio kent een lange geschiedenis: de Europese Donaucommissie, opgericht op 30 maart 1856 en aanvankelijk gevestigd in Galati (Roemenië), was een van de eerste Europese instellingen en is tegenwoordig in Boedapest (Hongarije) gevestigd.

 

Het is noodzakelijk dat de Europese Unie de bestaande samenwerkingsprogramma's in de regio consolideert en integreert, met als doel een Europese strategie voor de Donau-regio te ontwikkelen naar het voorbeeld van de EU-strategie voor het Oostzeegebied.

 

De strategie voor de Donau-regio moet gebruik maken van de interterritoriale samenwerking tussen de landen aan de Donau en leiden tot een coherente aanpak. De strategie dient zich te richten op prioritaire gebieden zoals sociale en economische ontwikkeling, milieubescherming (in het bijzonder beschermde natuurgebieden en gezond drinkwater), vervoer (waaronder het Rijn-Main-Donaukanaal, dat de Donau met de Rijn verbindt) en duurzaam toerisme, wetenschappelijke uitwisselingen, alsook cultureel erfgoed en taalkundige verscheidenheid in het Donaubekken.

 

Vanaf de vorige zittingsperiode heeft het Europees Parlement de ontwikkeling van de Europese strategie voor de Donau-regio ondersteund: in september 2008 heeft een delegatie van de Commissie vervoer en toerisme de Donau-regio bezocht om het potentieel van deze belangrijke Europese rivier en de omliggende gebieden te benadrukken. Een van de belangrijkste gevolgen van deze delegatiereis was de oprichting van de Donau-interfractiewerkgroep binnen het Europees Parlement.

 

Deze interfractiewerkgroep gaat nauw samenwerken met de hoge nationale vertegenwoordigers voor de Donau, de vertegenwoordigers van de aan de Donau gelegen regio's en steden, van de Europese Commissie en andere Europese en internationale instellingen, alsook met de coördinatoren van de prioritaire projecten voor de regio rond het Donaubekken.

 

Kan de Commissie aangeven, gezien het belang van een coherente strategie voor de Donau-regio, hoe het staat met de ontwikkeling van de Europese strategie voor de Donau-regio, wat haar prioriteiten zijn en op basis van welke hoofdcriteria zij projecten voor het actieplan selecteert, hoe zij het gebied waarop de Europese strategie voor de Donau-regio zich gaat richten vaststelt en wat het tijdsschema is voor de te ondernemen acties?

 

 

Ingediend: 03.12.2009

Doorgezonden: 07.12.2009

Uiterste datum beantwoording: 14.12.2009