Întrebare parlamentară - O-0150/2009Întrebare parlamentară
O-0150/2009

Strategia europeană pentru regiunea Dunării

ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE O-0150/09
în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean şi Rovana Plumb
Comisiei

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0150/2009
Texte depuse :
O-0150/2009 (B7-0240/2009)
Voturi :
Texte adoptate :

Dunărea unește zece state europene, șase dintre ele fiind membre ale UE, de-a lungul cursului ei de aproximativ 3000 km din Pădurea Neagră (Germania) până la Marea Neagră. Consiliul European din 18-19 iunie 2009 a invitat Comisia să elaboreze, până în 2011, o strategie europeană pentru regiunea Dunării. Istoria cooperării în regiunea Dunării este îndelungată: Comisia Europeană a Dunării, înființată la 30 martie 1856, cu sediul inițial la Galați (România), a fost una dintre primele instituții la nivel european și, în prezent, își are sediul la Budapesta (Ungaria).

 

UE trebuie să consolideze și să integreze programele de cooperare deja existente în regiune pentru a crea o strategie europeană pentru regiunea Dunării, care ar putea urma modelul Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice.

 

Beneficiind de avantajele cooperării interregionale dintre țările cu acces la Dunăre, strategia pentru regiunea Dunării ar trebui să dezvolte o abordare coerentă și ar trebui să se concentreze asupra unor domenii prioritare, cum ar fi dezvoltarea socială și economică, protecția mediului (în special ariile naturale protejate, apa potabilă), transportul (inclusiv conexiunea cu Rinul, prin Canalul Rin-Main-Dunăre), turismul durabil, schimburile științifice, precum și patrimoniul cultural și diversitatea lingvistică în bazinul Dunării.

 

PE a sprijinit crearea strategiei UE pentru regiunea Dunării încă din legislatura parlamentară anterioară: în septembrie 2008, Comisia pentru transport si turism a trimis o delegație în regiunea Dunării pentru a promova potențialul acestui mare râu european și al regiunilor care îl înconjoară. Una din principalele concluzii la care a ajuns această delegație a fost crearea unui intergrup în cadrul PE axat pe regiunea Dunării.

 

Intergrupul Dunărea va lucra îndeaproape cu reprezentanți naționali de nivel înalt responsabili pentru Dunăre, cu reprezentanții regiunilor și orașelor situate de-a lungul râului Dunărea, cu cei ai Comisiei Europene și ai altor instituții europene și internaționale, precum și cu coordonatorii proiectelor prioritare pentru regiunea bazinului Dunării.

 

Având în vedere importanța unei strategii coerente în ceea ce privește regiunea Dunării, poate Comisia să ofere informații referitoare la situația actuală a elaborării strategiei UE pentru regiunea Dunării, prioritățile ei, principalele criterii pentru selectarea proiectelor care vor fi incluse în planul de acțiune, inclusiv definirea teritoriului-țintă al strategiei UE pentru regiunea Dunării, precum și calendarul acțiunilor relevante?

 

 

Depunere: 03.12.2009

Trimisă: 07.12.2009

Termen pentru răspuns: 14.12.2009