Parlamentná otázka - O-0150/2009Parlamentná otázka
O-0150/2009

Európska stratégia pre podunajskú oblasť

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0150/09
v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,
predkladajú: Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean a Rovana Plumb
Komisii

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0150/2009
Predkladané texty :
O-0150/2009 (B7-0240/2009)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Dunaj svojím približne 3000 km povodím, tiahnucim sa od prameňa v Čiernom lese (Nemecko) až k ústiu do Čierneho mora, spája desať európskych krajín, pričom šesť z nich je členským štátom EÚ. Európska rada na svojom zasadnutí v dňoch 18. – 19. júna 2009 vyzvala Komisiu, aby do roku 2011 vypracovala európsku stratégiu pre podunajskú oblasť. Spolupráca v podunajskej oblasti má dlhú históriu: Európska dunajská komisia, ktorá bola založená 30. marca 1856 a pôvodné sídlo mala v Galaci (Rumunsko), sa radí medzi celkom prvé celoeurópske inštitúcie. V súčasnosti sídli v Budapešti (Maďarsko).

 

EÚ musí súčasné programy spolupráce v tomto regióne upevniť a navzájom ich prepojiť, a vytvoriť tak európsku stratégiu pre podunajskú oblasť podľa vzoru stratégie EÚ pre oblasť Baltského mora.

 

Stratégia pre podunajskú oblasť by čerpala z výhod spolupráce medzi krajinami v povodí Dunaja a mala by sa vybudovať v rámci súdržného prístupu a zameriavať sa na prioritné oblasti, ako sociálny a hospodársky rozvoj, ochrana životného prostredia (najmä chránené prírodné oblasti, zdravotne neškodná pitná voda), doprava (vrátane prepojenia s Rýnom prostredníctvom kanála Rýn –  Mohan – Dunaj) a trvalo udržateľný cestovný ruch, výmena vedeckých poznatkov, ako aj kultúrne dedičstvo a jazyková rôznorodosť v povodí Dunaja.

 

EP sa už od predošlého volebného obdobia zasadzuje o vytvorenie stratégie EÚ pre podunajskú oblasť. Výbor pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) vyslal v septembri 2008 do podunajskej oblasti delegáciu s cieľom podporiť potenciál tejto európskej veľrieky a jej priľahlých regiónov. Jedným z hlavných záverov tejto delegácie bolo vytvorenie pracovnej skupiny EP pre podunajskú oblasť.

 

Pracovná skupina pre podunajskú oblasť bude úzko spolupracovať s vysokými vnútroštátnymi predstaviteľmi pre podunajskú oblasť, zástupcami regiónov a miest v povodí Dunaja, zástupcami Európskej komisie a iných európskych a medzinárodných inštitúcií, rovnako ako s koordinátormi prioritných projektov pre región povodia Dunaja.

 

Môže Komisia so zreteľom na dôležitosť ucelenej stratégie pre podunajskú oblasť poskytovať informácie o tom, v akom štádiu sa nachádza vývoj stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, aké sú jej priority, hlavné kritériá pre výber projektov, ktoré treba zahrnúť do akčného plánu vrátane vymedzenia územia, ktoré bude pre stratégiu EÚ pre podunajskú oblasť cieľové, ako aj harmonogram príslušných činností?

 

 

Predložené: 03.12.2009

Postúpené: 07.12.2009

Termín na zodpovedanie: 14.12.2009