Parlamentarno vprašanje - O-0150/2009Parlamentarno vprašanje
O-0150/2009

Evropska strategija za Podonavje

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0150/09
v skladu s členom 115 Poslovnika
predložila Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean in Rovana Plumb
za Komisijo

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0150/2009
Predložena besedila :
O-0150/2009 (B7-0240/2009)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Donava v svojem skoraj 3000 km dolgem toku od Schwarzwalda v Nemčiji do Črnega morja povezuje deset evropskih držav, med njimi šest članic EU. Evropski svet je na zasedanju 18. in 19. junija 2009 pozval Komisijo, naj do 2011 pripravi evropsko strategijo za Podonavje. Zgodovina sodelovanja v Podonavju je bogata. Evropska komisija za plovbo po Donavi, ki je bila ustanovljena 30. marca 1856 in je najprej imela sedež v Galatiju v Romuniji, je bila ena prvih evropskih institucij. Danes je v Budimpešti, na Madžarskem.

 

EU mora sedanje programe sodelovanja v tej regiji utrditi in združiti v evropsko strategijo za Podonavje po vzorcu strategije EU za regijo Baltskega morja.

 

Strategija za Podonavje bi morala izkoristiti prednosti mednarodnega sodelovanja med državami vzdolž Donave in razviti enoten pristop, ki bi se osredotočil na prednostna področja, kot so družbeni in gospodarski razvoj, varstvo okolja (zlasti zavarovanih naravnih rezervatov in čiste pitne vode), prevoz (tudi povezave z Renom prek kanala Ren-Majna-Donava), trajnostni turizem, znanstvena izmenjava, kulturna dediščina in jezikovna raznovrstnost v porečju Donave.

 

Evropski parlament je v svojem predhodnem mandatu podrl oblikovanje strategije EU za Podonavje. Odbor TRAN je septembra 2008 poslal delegacijo v Podonavje, da bi spodbudil zmogljivosti te velike evropske reke in regij vzdolž nje. Eden glavnih dosežkov te delegacije je bilo oblikovanje medskupine Evropskega parlamenta za Donavo.

 

Medskupina za Donavo bo tesno sodelovala z visokimi predstavniki držav ob Donavi, predstavniki regij in mest vzdolž Donave, Evropsko komisijo in drugimi evropskimi in mednarodnimi institucijami ter s koordinatorji prednostnih projektov za porečje Donave.

 

Ali lahko Komisija, ob upoštevanju pomena, ki ga ima skladna strategija za Podonavje, posreduje informacije o razmerah pri oblikovanju strategije EU za Podonavje, o njenih prednostnih nalogah, o glavnih merilih za izbiranje projektov, ki bodo vključeni v akcijski načrt, tudi opredelitev ciljnega področja za strategijo EU za Podonavje, ter o časovnem razporedu za posamezne ukrepe?

 

 

Vloženo: 03.12.2009

Posredovano: 07.12.2009

Rok za odgovor: 14.12.2009