Διαδικασία : 2010/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0026/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0026/2010 (B7-0020/2010)

Συζήτηση :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 37kWORD 27k
24 Φεβρουαρίου 2010
O-0026/2010

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0026/10

σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού

υποβολή: Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

προς την Επιτροπή


  Θέμα: Διαφάνεια και πορεία των διαπραγματεύσεων ΑCΤΑ (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης)

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Το Κοινοβούλιο σε διάφορες περιπτώσεις έχει ζητήσει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή πρόσβαση σε έγγραφα της ΑCΤΑ, κυρίως στις εκθέσεις της της 18ης Δεκεμβρίου 2008 (έκθεση Susta, Ρ6_ΤΑ(2008)0634, παράγραφοι 14,28) και της 11ης Μαρτίου 2009 (έκθεση Cashman, Ρ6_ΤΑ(2009)0114), της οποίας η παράγραφος 26 έχει ως εξής: "η Επιτροπή οφείλει να δημοσιοποιήσει πάραυτα όλα τα έγγραφα που συνδέονται με τις τρέχουσες διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ΑCΤΑ)".

 

Στο ψήφισμά του της 9ης Φεβρουαρίου 2010 για τη συμφωνία - πλαίσιο με την Επιτροπή (Ρ7_ΤΑ(2009)0009) το Κοινοβούλιο απαιτεί άμεση και πλήρη ενημέρωση σε κάθε φάση των διαπραγματεύσεων για διεθνείς συμφωνίες, ιδίως για εμπορικά ζητήματα και άλλες διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης, για να υλοποιηθεί πλήρως το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ. Στις 27 Ιανουαρίου 2010 η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ενισχύει το σύνδεσμο με το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ψήφισμα.

 

Πότε η Επιτροπή θα χορηγήσει πρόσβαση στο Κοινοβούλιο για όλα τα πρωταρχικά κείμενα τα σχετικά με την ACΤΑ, ιδίως την εντολή διαπραγμάτευσης από το Συμβούλιο για την ΑCΤΑ, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των διαπραγματεύσεων για την ΑCΤΑ, τα σχέδια κεφαλαίων της ΑCΤΑ και τα σχόλια των συμμετεχόντων στην ΑCΤΑ για τα σχέδια κεφαλαίων;

 

Έχει προβεί η Επιτροπή σε αξιολόγηση αντικτύπου για την εφαρμογή της ΑCΤΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο; Πως θα εξασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι διατάξεις επιβολής της ΑCΤΑ στο διαδίκτυο ευθυγραμμίζονται πλήρως με το κεκτημένο και πως η Επιτροπή θα αποκαταστήσει τυχόν ασυμβατότητες;

 

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η πρόσβαση στα έγγραφα της ΑCΤΑ θα πρέπει να δοθεί στο Κοινοβούλιο πριν από την έναρξη ισχύος της νέας συμφωνίας - πλαίσιο;

 

 

Κατάθεση: 24.02.2010

Διαβίβαση: 26.02.2010

Λήξη προθεσμίας: 05.03.2010

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου