Menettely : 2010/2572(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-0026/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0026/2010 (B7-0020/2010)

Keskustelut :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 26kWORD 40k
24. helmikuuta 2010
O-0026/2010

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0026/10

työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti

esittäjä(t): Carl Schlyter, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniel Caspary, PPE-ryhmän puolesta, Kader Arif, S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi, ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz, GUE/NGL-ryhmän puolesta, Syed Kamall, ECR-ryhmän puolesta

komissiolle


  Aihe: Väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA) neuvottelujen avoimuus ja tilanne

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Euroopan parlamentti on useaan otteeseen kehottanut komissiota ja neuvostoa varmistamaan mahdollisimman laajan oikeuden tutustua ACTA-asiakirjoihin, erityisesti 18. joulukuuta 2008 annetussa mietinnössä (Susta, P6_TA(2008)0634, 14 ja 28 kohta) ja 11. maaliskuuta 2009 annetun mietinnön (Cashman, P6_TA(2009)0114) 26 kohdassa, jossa sanotaan, että "komission olisi viipymättä julkistettava kaikki käynnissä oleviin kansainvälistä väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin (ACTA) liittyvät asiakirjat".

 

Parlamentti vaatii 9. helmikuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa tarkastetusta Euroopan parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta seuraavaa vaalikautta varten (P7_TA(2009)0009) komissiota tiedottamaan sille välittömästi ja täysimääräisesti kansainvälisten sopimusneuvottelujen kaikissa vaiheissa, erityisesti kauppa-asioissa ja muissa hyväksyntämenettelyä edellyttävissä neuvotteluissa, jotta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artikla voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön. Komissio vakuutti 27. tammikuuta 2010 sitoutuneensa lujittamaan yhteistoimintaa parlamentin kanssa päätöslauselman mukaisesti.

 

Milloin komissio aikoo saattaa kaikki ACTAan liittyvät perustekstit parlamentin tutustuttaviksi ja varsinkin neuvoston antaman ACTA-neuvotteluvaltuutuksen, ACTAn neuvottelukokousten pöytäkirjat, luonnokset ACTAn luvuiksi ja sopimuksen allekirjoittajien kommentit lukujen luonnoksista ACTAn luvuiksi?

 

Onko komissio suorittanut vaikutustenarvioinnin ACTAn täytäntöönpanon seurauksista kaupankäyntiin EU:ssa ja muualla maailmassa? Miten komissio aikoo varmistaa, että ACTAn internet-määräysten täytäntöönpano noudattaa täysin yhteisön säännöksiä, ja miten se aikoo korjata mahdolliset ristiriidat?

 

Onko komissio samaa mieltä siitä, että parlamentille olisi annettava mahdollisuus tutustua ACTA-asiakirjoihin ennen uuden puitesopimuksen voimaantuloa?

 

 

Jätetty: 24.02.2010

Välitetty: 26.02.2010

Määräaika: 05.03.2010

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö