Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0032/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0032/2010

Aθλητισμός, ειδικά για τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0032/10
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Doris Pack, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
προς την Επιτροπή

Διαδικασία : 2010/2646(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0032/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0032/2010 (B7-0308/2010)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Σε ψήφισμά του για το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη (P6_TA(2007)0100), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποστηρίζει τις προσπάθειες φορέων του ποδοσφαίρου να ρυθμίσουν το θέμα των μάνατζερ των ποδοσφαιριστών, αν είναι απαραίτητο με την υποβολή πρότασης οδηγίας.

 

Τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης της Επιτροπής είναι, στο μεταξύ, διαθέσιμα Ένα από τα συμπεράσματα είναι ότι οι διάφοροι κανονισμοί των αθλητικών ομοσπονδιών που αποσκοπούν στον έλεγχο της πρόσβασης στο επάγγελμα και στη δημιουργία ενός πλαισίου για την άσκησή του, δεν αποτελούν στην ουσία εμπόδιο για τη εσωτερική αγορά παροχής υπηρεσιών αλλά ότι αυτοί οι κανονισμοί υποφέρουν από ανεπαρκή έλεγχο και ανεπαρκείς αρμοδιότητες για την επιβολή κυρώσεων.

 

Από τις αντιδράσεις των φορέων του ποδοσφαίρου φαίνεται σαφές ότι επιδιώκουν τη βοήθεια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τους μάνατζερ των ποδοσφαιριστών.

 

Πώς επιθυμεί η Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις; Ποια μέσα έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή για να επιλύσει τα υφιστάμενα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τους μάνατζερ των ποδοσφαιριστών; Ποιο ρόλο βλέπει η Επιτροπή για τον εαυτό της, λαμβανομένου υπόψη ότι οι μάνατζερ ποδοσφαιριστών εμπλέκονται σε διασυνοριακές δραστηριότητες, με ειδική αναφορά, μεταξύ άλλων θεμάτων, την προστασία των ανηλίκων;

 

 

Κατάθεση: 10.03.2010

Διαβίβαση: 12.03.2010

Λήξη προθεσμίας: 19.03.2010