Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0035/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0035/2010

Απαγόρευση χρήσης κυανιούχων ενώσεων στις μεταλλευτικές τεχνολογίες στην ΕΕ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0035/10
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: János Áder και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
προς την Επιτροπή

Διαδικασία : 2010/2593(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0035/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0035/2010 (B7-0206/2010)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το κυάνιο είναι μια εξαιρετικά τοξική χημική ουσία η οποία χρησιμοποιείται στα χρυσωρυχεία και η οποία μπορεί να έχει καταστροφικές και ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των κυριοτέρων ρύπων σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

 

Δέκα χρόνια πριν, σημειώθηκε σε δεξαμενή αποβλήτων χρυσωρυχείου στην περιοχή Μπάϊα Μάρε της Ρουμανίας διαρροή άνω των 100000 κυβικών μέτρων υδάτων μολυσμένων από κυάνιο, τα οποία διοχετεύτηκαν στους ποταμούς Szamos, Tisza και Δούναβη και προκάλεσαν τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή της Κεντρικής Ευρώπης μέχρι τότε. Οι τοξικές ουσίες έγιναν αιτία να εξοντωθούν πολλοί οργανισμοί και να πληγούν το οικοσύστημα, η διατροφική αλυσίδα καθώς και οι ζωτικές χρήσεις του ποταμού από τον άνθρωπο για πολλά χρόνια.

 

Μολονότι έχουν εγκριθεί πολλές ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις με σκοπό να γίνουν αυστηρότεροι οι όροι χρήσης κυανιούχων ενώσεων στην μεταλλουργία και μολονότι ορισμένα κράτη μέλη προχώρησαν ακόμη και σε απαγόρευση χρήσης του κυανίου, η εν λόγω τεχνολογία εξακολουθεί να είναι νόμιμη στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, τόσο οι κανόνες εποπτείας όσο και οι οικονομικές εγγυήσεις εξακολουθούν να απουσιάζουν ενώ η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας εξαρτάται πάντα από τις ικανότητες της εκτελεστικής εξουσίας του εκάστοτε κράτους μέλους.

 

Δεδομένων των ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν ουσιαστικές εγγυήσεις ότι παρόμοιο ατύχημα δεν πρόκειται να επαναληφθεί, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι κλιμακούμενες ακραίες καιρικές συνθήκες που οφείλονται στις κλιματικές μεταβολές. Μεταλλεία που κάνουν χρήση κυανίου υπάρχουν στην Ευρώπη, τόσο ενεργά όσο και στο στάδιο του προγραμματισμού, και συνεπώς είναι απλά θέμα χρόνου και ανθρώπινης αμέλειας το να συμβεί μια νέα καταστροφή.

 

Αν λάβουμε υπόψη ότι η ευρωπαϊκή μεταλλουργία χρυσού αντιπροσωπεύει μόλις το 1% της παγκόσμιας παραγωγής χρυσού, ότι διενεργείται κυρίως από πολυεθνικές εταιρίες και ότι η χρήση του κυανίου αφενός μειώνει τις θέσεις απασχόλησης και αφετέρου αυξάνει τον κίνδυνο τεράστιων διασυνοριακών οικολογικών καταστροφών, αντιλαμβανόμαστε ότι οφείλουμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο της πλήρους απαγόρευσης της χρήσης κυανίου στην μεταλλουργία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης.

 

Έχοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης που διέπει την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ αλλά και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα όσον αφορά την πρόληψη και ανάσχεση της μόλυνσης αλλά και την επιδίωξη και διαφύλαξη της καλής κατάστασης των υδάτων, προτίθεται άραγε η Επιτροπή να εισηγηθεί πλήρη απαγόρευση της χρήσης κυανίου στην εξόρυξη χρυσού;

 

 

Κατάθεση: 17.03.2010

Διαβίβαση: 19.03.2010

Λήξη προθεσμίας: 26.03.2010