Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0036/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0036/2010

  Ειδικά μέτρα για τις γεωργικές αγορές

  ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0036/10
  σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
  υποβολή: Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  προς την Επιτροπή

  Διαδικασία : 2010/2631(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-0036/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-0036/2010 (B7-0208/2010)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή ζήτηση και τις τιμές σε πολλούς γεωργικούς τομείς, τη μεταβλητότητα των τιμών της αγοράς και τη μείωση του εισοδήματος των παραγωγών, όπως διαπιστώθηκε τους τελευταίους μήνες, πρόκειται η Επιτροπή να προτείνει επειγόντως ειδικά μέτρα τους επερχόμενους μήνες εν όψει των νομοθετικών προτάσεων που θα υποβάλει για την ΚΓΠ μετά το 2013;

   

   

  Κατάθεση: 18.03.2010

  Διαβίβαση: 22.03.2010

  Λήξη προθεσμίας: 29.03.2010