Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0044/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0044/2010

Εξασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών στους κανόνες ανταγωνισμού για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην εσωτερική αγορά

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0044/10
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle και Kyriacos Triantaphyllides, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
προς την Επιτροπή

Διαδικασία : 2010/2636(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0044/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0044/2010 (B7-0209/2010)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Μετά την κατοικία, η αγορά και απόκτηση αυτοκινήτου αποτελεί συχνά τη μεγαλύτερη δαπάνη των νοικοκυριών στην ΕΕ. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002[1] σχεδιάσθηκε για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας προκειμένου να υπάρξουν απτά οφέλη στους ευρωπαίους καταναλωτές. Ο εν λόγω κανονισμός λήγει στις 31 Μαΐου 2010. Η Επιτροπή προτείνει τώρα την άρση της ισχύουσας απαλλαγής για την πώληση νέων αυτοκινήτων· σε διάστημα τριών ετών θα ισχύσει το γενικό καθεστώς συνολικών απαλλαγών. Μόνο για μετά την αγορά (υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και παροχή ανταλλακτικών) θεσπίζεται μια νέα ειδική απαλλαγή για κάθετες συμφωνίες από κοινού με κατευθυντήριες γραμμές. Αυτές οι προτεινόμενες αλλαγές στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ θα έχουν σημαντικές συνέπειες για τους καταναλωτές.

 

Με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές δεν παρεμποδίζονται όσον αφορά την ελευθερία επιλογής τους χωρίς ειδικούς κανόνες συνολικών απαλλαγών για την αγορά πωλήσεων, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την κυριαρχία των μεγάλων κατασκευαστών αυτοκινήτων;

 

Με ποιο τρόπο το νέο ειδικό καθεστώς (σε σχέση με τις ισχύουσες συνολικές απαλλαγές) θα εξασφαλίσει την ορθή πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες και σε ανταλλακτικά για όλους τους φορείς προκειμένου να παρέχεται στους καταναλωτές μια πραγματική επιλογή όσον αφορά ποιον έμπορο ή ποιο συνεργείο προτιμούν να χρησιμοποιήσουν; Και σε ποιο βαθμό αυτή η προσέγγιση είναι συνεπής με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007[2];

 

Με ποιο τρόπο το νέο καθεστώς θα επιλύσει τα υφιστάμενα προβλήματα με περιοριστικές ρήτρες συμβολαίου και όρους εγγύησης, που δεσμεύουν χωρίς λόγο τους καταναλωτές με συγκεκριμένες μάρκες και εξουσιοδοτημένους φορείς;

 

Ποια επιπλέον δράση προτείνει η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της τριετούς μεταβατικής περιόδου προκειμένου η αγορά πωλήσεων να παρακολουθήσει με ενεργό τρόπο τις πρακτικές συνέπειες που θα υπάρξουν για τους καταναλωτές όσον αφορά την ποικιλία επιλογής, ποιότητας και τιμής;

 

 

Κατάθεση: 14.04.2010

Διαβίβαση: 16.04.2010

Λήξη προθεσμίας: 23.04.2010