Parlamentsfråga - O-0046/2010Parlamentsfråga
O-0046/2010

Lagförslag om israeliska frivilligorganisationer

Fråga för muntligt besvarande O-0046/2010
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen
för Verts/ALE-gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Leonidas Donskis
för ALDE-gruppen
Véronique De Keyser
för S&D-gruppen
Marie-Christine Vergiat
för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2010/2788(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0046/2010
Ingivna texter :
O-0046/2010 (B7-0319/2010)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den 14 februari 2010 röstade den israeliska regeringen för ett lagförslag om krav på redovisning för allt stöd från utländska politiska organ – 2010. Efter en preliminär omröstning i Knesset den 17 februari 2010 ska man inom kort genomföra en fullständig omröstning om lagförslaget.

Organisationer inom det civila samhället har uttryckt stor oro över detta lagförslag, enligt vilket alla som för politisk verksamhet mottar stöd från utländska organ måste registrera sig hos registreringsmyndigheten för politiska partier i Israel. I förslaget ges en vag definition av begreppet ”politisk verksamhet”, vilken täcker all verksamhet som syftar till att påverka den allmänna opinionen i Israel eller någon aktör inom regeringsorganen angående någon av aspekterna i Israels inrikes- eller utrikespolitik.

Om förslaget antas skulle det påverka en bred skala av organisationer inom det civila samhället i Israel och de ockuperade palestinska territorierna, samt även miljö-, freds- och människorättsorganisationer. Även om lejonparten av de berörda organisationerna redan är registrerade som föreningar och regelbundet på ett transparent sätt rapporterar om alla former av finansiering, kan omdefinitionen av deras status som ”politiska partier” leda till att de officiellt förlorar sin legitimitet, att den statliga kontrollen av deras verksamhet ökar och att deras status som välgörenhetsorganisationer som är befriade från skatt undergrävs. Detta kan även leda till att utländska givare inte längre kan stödja dessa organisationer. Brott mot denna lag kan leda till böter eller till och med fängelse.

I sin resolution av den 10 mars 2010 (P7_TA(2010)0054) uttryckte parlamentet redan sin oro över påtryckningarna mot de icke-statliga organisationer som bidragit till utarbetandet av Goldstonerapporten och varit inblandade i de uppföljande utredningarna, och uppmanade myndigheterna på båda sidorna att undvika restriktiva åtgärder mot dessa organisationers verksamhet.

EU ger direkt stöd till människorättsorganisationer i Israel och agerar i enlighet med sina egna riktlinjer för skydd av människorättsaktivister. Hur kommer kommissionens vice ordförande/den höga representanten att reagera på ovannämnda lagförslag? Vilka konsekvenser kan detta få för lagstiftningen om EU-finansiering och för israeliska och palestinska civila organisationer? Hur kommer denna lagstiftning att påverka förbindelserna mellan EU och Israel, särskilt inom ramen för associeringsavtalet?

Ingiven: 27.4.2010

Vidarebefordrad: 28.4.2010

Sista svarsdag: 19.5.2010