Парламентарен въпрос - O-0047/2010Парламентарен въпрос
O-0047/2010

Регламент за групово освобождаване от задължения в сектора на моторните превозни средства

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0047/10
съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП
от Sharon Bowles, от името на Комисия по икономически и парични въпроси
към Комисията

Процедура : 2010/2636(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0047/2010
Внесени текстове :
O-0047/2010 (B7-0210/2010)
Гласувания :
Приети текстове :

През 2002 г. Комисията прие регламента за групово освобождаване на моторни превозни средства (Регламент (ЕО) № 1400/2002[1] на Комисията), тъй като счете, че секторът на моторните превозни средства не следва да попада в обхвата на груповото освобождаване съгласно общия регламент за вертикалните споразумения (Регламент (ЕО) № 2790/1999[2] на Комисията). Комисията беше на мнение, че за преодоляване на особените проблеми в областта на конкуренцията, които установи в този сектор, а именно олигополистичното положение на европейския пазар на автомобили, са необходими специфични разпоредби.

 

Регламентът за групово освобождаване на моторни превозни средства е в сила до 31 май 2010 г. Комисията възнамерява да включи първичния пазар (т.е. пазара за покупко-продажба на нови автомобили) в общата схема на 1 юни 2013 г., докато пазарът на следпродажбените услуги ще продължи да се регулира от специфична правна уредба.

 

1. Кои резултати от пазарни проучвания накараха Комисията да заключи, че първичният пазар е понастоящем конкурентоспособен, докато пазарът на следпродажбените услуги все още среща проблеми?

 

2. Как определя Комисията равновесието между производителите и търговците на автомобили в условията на действащия регламент за групово освобождаване на моторни превозни средства и на предложената законодателна рамка? Съществуват ли участници със самостоятелно или колективно доминиращо положение?

 

3. Как възнамерява Комисията да наблюдава развитието на пазарната мощ на първичния пазар и на пазара на следпродажбените услуги? Какви мерки предвижда Комисията в случай на сериозно влошаване на условията на конкуренция?

 

4. Какви са очакваните последици от новата законодателна рамка за потребителите, по-конкретно по отношение на предлаганите цени и условия?

 

5. Кои съображения, получени от заинтересованите страни, в частност по време на консултациите, възнамерява Комисията да включи в окончателната законодателна рамка?

 

6. Съгласна ли е Комисията да обмисли евентуално предложение за хармонизация на законодателството в областта на разпространението, например чрез изменение на Директивата за търговското представителство (Директива на Съвета 86/653/ЕИО[3]), с цел да се гарантира, че всички търговци се ползват от същото високо равнище на договорна защита във всяка държава-членка на ЕС?

 

 

Внесен: 27.04.2010

Предаден: 29.04.2010

Краен срок за отговор: 06.05.2010