Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0047/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0047/2010

Κανονισμός για την κατά κατηγορία απαλλαγή των αυτοκινήτων οχημάτων (ΚΕΚΚΑΑΟ)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0047/10
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
προς την Επιτροπή

Διαδικασία : 2010/2636(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0047/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0047/2010 (B7-0210/2010)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το 2002, η Επιτροπή ενέκρινε τον ΚΕΚΚΑΑΟ (κανονισμός της Επιτροπής (EK) αριθ.1400/2002[1]) γιατί θεώρησε ότι ο τομέας των αυτοκινήτων οχημάτων δεν θα έπρεπε να εμπίπτει στις γενικές κάθετες συμφωνίες περί απαλλαγής κατά κατηγορία (κανονισμός της Επιτροπής (EK) αριθ. 2790/1999[2]) Θεώρησε πράγματι ότι ήσαν αναγκαίες ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων ανταγωνισμού που εντοπίστηκαν στον τομέα αυτό και συγκεκριμένα η κατάσταση ολιγοπωλίου στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου.

 

Ο ΚΕΚΚΑΑΟ εκπνέει στις 31 Μαΐου 2010. Η Επιτροπή προτίθεται να εντάξει την πρωτογενή αγορά (αγορά που αφορά τις αγοραπωλησίες καινουργών οχημάτων) στο γενικό καθεστώς την 1η Ιουνίου 2013 επειδή η αγορά παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση θα διέπεται από ειδικό κανονισμό.

 

1. Ποια αποτελέσματα είχε η ανάλυση της αγοράς που οδήγησαν την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι η πρωτογενής αγορά είναι σήμερα ανταγωνιστική και η αγορά παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση εξακολουθεί να είναι προβληματική;

 

2. Με ποιον τρόπο αξιολογεί η Επιτροπή την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ κατασκευαστών και πωλητών αυτοκινήτων βάσει του ισχύοντος ΚΕΚΚΑΑΟ και του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου;

 

3. Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να ελέγξει την κατάσταση της αγοράς σε σχέση με την πρωτογενή αγορά και την αγορά παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση; Ποια μέτρα προβλέπει η Επιτροπή στην περίπτωση που σημειωθεί σημαντική χειροτέρευση στις συνθήκες ανταγωνισμού, ιδίως στην πρωτογενή αγορά;

 

4. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου στου καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και τους προσφερόμενους όρους;

 

5. Ποια ήσαν τα σχόλια των ενδιαφερομένων, ιδίως στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων; Προτίθεται η Επιτροπή να τα ενσωματώσει στο τελικό νομοθετικό πλαίσιο;

 

6. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο εναρμόνισης της νομοθεσίας στον τομέα της διανομής, τροποποιώντας επί παραδείγματι την οδηγία περί εμπορικών αντιπροσώπων (οδηγία του Συμβουλίου 86/653/ΕΟΚ[3]) προκειμένου να εξασφαλισθεί το ότι οι αντιπρόσωποι θα απολαμβάνουν του ιδίου υψηλού επιπέδου συμβασιακής προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ;

 

 

Κατάθεση: 27.04.2010

Διαβίβαση: 29.04.2010

Λήξη προθεσμίας: 06.05.2010