Parlamentin kysymys - O-0047/2010Parlamentin kysymys
O-0047/2010

Moottoriajoneuvoja koskeva ryhmäpoikkeusasetus

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0047/10
työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Sharon Bowles, Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta
komissiolle

Menettely : 2010/2636(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0047/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0047/2010 (B7-0210/2010)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Komissio hyväksyi vuonna 2002 moottoriajoneuvoja koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus (EY) N:o 1400/2002[1]), koska se katsoi, että moottoriajoneuvoihin ei pitäisi soveltaa vertikaalisia sopimuksia koskevaa asetusta (komission asetus (EY) N:o 2790/1999[2]). Komissio katsoi, että sen alalla yksilöimien kilpailuongelmien, eli Euroopan autoteollisuusmarkkinoiden oligopolisen tilanteen, korjaamiseksi tarvittiin erityissäännöksiä.

 

Moottoriajoneuvoja koskeva ryhmäpoikkeusasetus raukeaa 31. toukokuuta 2010. Komissio aikoo saattaa ensimarkkinat (eli uusien ajoneuvojen oston ja myynnin) yleiseen järjestelmään 1. kesäkuuta 2013 lähtien, kun taas jälkimarkkinoihin sovelletaan edelleen erityisjärjestelyjä.

 

1. Mitkä markkina-analyysin tulokset saivat komission päättelemään, että ensimarkkinoilla toimii nykyisin kilpailu kun taas jälkimarkkinoilla on edelleen ongelmia?

 

2. Miten komissio arvioi vallan tasapainoa autojen valmistajien ja autonmyyjien välillä nykyisen moottoriajoneuvoja koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen ja uuden ehdotetun lainsäädäntökehyksen mukaisesti? Onko toimijoilla yksinomainen vai kollektiivinen hallitseva markkina-asema?

 

3. Kuinka komissio aikoo valvoa markkinavoimien kehittymistä ensimarkkinoilla ja jälkimarkkinoilla? Mihin toimiin komissio aikoo kannustaa, jos näyttää siltä, että etenkin ensimarkkinoiden kilpailuedellytykset ovat huonontuneet merkittävästi?

 

4. Millaisia vaikutuksia uudesta lainsäädäntökehyksestä odotetaan koituvan kuluttajille etenkin hintojen ja tarjottujen ehtojen suhteen?

 

5. Mitä sidosryhmiltä etenkin kuulemisten aikana saatuja havaintoja komissio aikoo sisällyttää lopulliseen lainsäädäntökehykseen?

 

6. Onko komissio samaa mieltä siitä, että jakelua koskevaan lainsäädäntöön olisi ehdotettava yhdenmukaistamista esimerkiksi tarkistamalla esimerkiksi itsenäisiä kauppaedustajia koskevaa direktiiviä (neuvoston direktiivi 86/653/ETY[3]), jotta kaikki myyjät voisivat nauttia yhdenvertaisesta sopimussuojasta jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa?

 

 

Jätetty: 27.04.2010

Välitetty: 29.04.2010

Määräaika: 06.05.2010