Förfarande : 2010/2636(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0047/2010

Ingivna texter :

O-0047/2010 (B7-0210/2010)

Debatter :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 27kWORD 25k
27 april 2010
O-0047/2010

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0047/10

i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen

från Sharon Bowles för utskottet för ekonomi och valutafrågor

till kommissionen


  Angående: Gruppundantagsförordningen för motorfordon

 Svar i kammaren 

Kommissionen antog 2002 gruppundantagsförordningen för motorfordon (kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002[1]) eftersom man ansåg att motorfordonssektorn inte skulle omfattas av den allmänna förordningen för gruppundantag för vertikala avtal (kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999[2]). Kommissionen ansåg att särskilda bestämmelser behövdes för att hantera de särskilda konkurrensproblem som man identifierat inom denna sektor, nämligen en oligopolistisk situation på den europeiska bilmarknaden.

 

Gruppundantagsförordningen för motorfordon kommer att löpa ut den 31 maj 2010. Kommissionen avser att låta primärmarknaden (dvs. marknaden för köp och försäljning av nya fordon) ingå i den allmänna ordningen från och med den 1 juni 2013, medan eftermarknaden fortfarande kommer att ha en särskild förordning.

 

  1. Vilka resultat från marknadsanalyser ledde till kommissionens slutsats att primärmarknaden är konkurrensutsatt medan eftermarknaden fortfarande är problematisk?

 

  1. Hur bedömer kommissionen maktbalansen mellan biltillverkare och bilhandlare enligt den nuvarande gruppundantagsförordningen för motorfordon och enligt det förslagna regelverket? Finns det aktörer med en egen eller kollektiv dominerande ställning?

 

  1. Hur avser kommissionen att övervaka hur marknadsinflytandet utvecklas på primärmarknaden och på eftermarknaden? Vilka åtgärder planerar kommissionen om det skulle visa sig att konkurrensförhållandena, särskilt på primärmarknaden, har förvärrats avsevärt?

 

  1. Vilken är de förväntade effekterna av det nya regelverket för konsumenterna, särskild vad avser priser och erbjudna villkor?

 

  1. Vilka kommentarer från intressenter, särskilt de som framkommit under samråden, planerar kommissionen att beakta i det slutliga regelverket?

 

  1. Kan kommissionen tänka sig att överväga att föreslå harmoniserad lagstiftning på distributionsområdet, till exempel genom att ändra direktivet om handelsagenter (rådets direktiv 86/653/EEG[3]) i syfte att säkerställa att alla handlare åtnjuter samma höga avtalsskydd i varje EU-medlemsstat?

 

 

Ingiven: 27.04.2010

Vidarebefordrad: 29.04.2010

Sista svarsdag: 06.05.2010

 

[1]  EGT L 203, 1.8.2002, s. 30.

[2]  EGT L 336, 29.12.1999, s. 21.

[3]  EGT L 382, 31.12.1986, s. 17.

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy