Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0051/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0051/2010

Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0051/10
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Nikolaos Chountis και Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
προς την Επιτροπή

Διαδικασία : 2010/2691(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0051/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0051/2010 (B7-0302/2010)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Παρά το γεγονός ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναγνωρίζουν τον αρνητικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας στην παρούσα κρίση (COM(2008)0704), η ΕΕ παρέσχε στους εν λόγω οργανισμούς το δικαίωμα να αξιολογούν όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τις οικονομίες των κρατών μελών. Ο κανονισμός (EK) αριθ. 1060/2009[1] αντί να περιορίζει τις δραστηριότητές τους επισημοποιεί, στην ουσία, και αναβαθμίζει τα καθήκοντα των ΟΑΠΙ.

 

Συγχρόνως, οι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας έχουν αποτύχει, όχι μόνο να προβλέψουν την κρίση στην αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου αλλά  και να αποτιμήσουν αντικειμενικά τον πιστοληπτικό κίνδυνο σε μία σειρά οικονομικών σκανδάλων. Επιπλέον, οι πολυάριθμες καταγγελίες από επιχειρήσεις ανά τον κόσμο σχετικά με εκβιασμούς από τους ΟΑΠΙ για τις πληρωμές τελών, καταδεικνύουν ότι υπάρχει ένα καθεστώς αδιαφάνειας που διέπει τους ΟΑΠΙ.

 

Δεδομένου ότι είναι πολιτικώς απαράδεκτο και οικονομικώς επικίνδυνο για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λαμβάνουν υπόψη αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας από τέτοιους οργανισμούς οι οποίοι προβαίνουν σε οικονομικές λειτουργίες που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών, σε τι άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή προκειμένου να καταργήσει το δικαίωμα των ΟΑΠΙ να αξιολογούν τις οικονομίες των κρατών μελών;

 

Χρειάζεται πλήρης αναδιάρθρωση των Οργανισμών Αξιολόγησης· ως εκ τούτου, οι ιδιωτικοί οργανισμοί αξιολόγησης πρέπει να αδειοδοτούνται και να εποπτεύονται από δημόσιες αρχές. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής σε ότι αφορά στις εν λόγω προτάσεις;

 

Οι μεγάλοι σημερινοί Οργανισμοί Αξιολόγησης είναι εταιρείες που έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής για ένα δημόσιο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας προκειμένου να υπερνικηθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων που εμποδίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας;

 

 

Κατάθεση: 04.05.2010

Διαβίβαση: 06.05.2010

Λήξη προθεσμίας: 13.05.2010