Parlamentná otázka - O-0054/2010Parlamentná otázka
O-0054/2010

Zamestnanosť a sociálne rozmery stratégie Európa 2020

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0054/10
v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,
predkladá: Pervenche Berès v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisii

Postup : 2010/2666(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0054/2010
Predkladané texty :
O-0054/2010 (B7-0215/2010)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

1. Ciele: Jedným z kľúčových prvkov stratégie Európa 2020 je dosiahnutie dohody o hlavných cieľoch na úrovni EÚ. Keďže na jarnom zasadnutí Európskej rady sa nepodarilo dohodnúť na číselných hodnotách všetkých cieľov navrhovaných Komisiou, aké iniciatívy Komisia podnikla, aby uľahčila dosiahnutie dohody o vyčísliteľných cieľoch EÚ v oblasti vzdelávania a znižovania chudoby? Aké iniciatívy sa pripravujú, aby sa členským štátom uľahčilo začlenenie odsúhlasených hlavných cieľov medzi ich vnútroštátne ciele?

 

2. Riadenie: Tak Komisia, ako aj Rada zdôraznili zásadnú úlohu Parlamentu v stratégii Európa 2020 a vyjadrili záväzok zabezpečiť intenzívnejšie zapojenie Parlamentu do procesu prijímania usmernení a vykonávania novej stratégie. Kedy a v akej forme možno podľa názoru Komisie očakávať konkrétne opatrenia v tejto oblasti?

 

 

Predložené: 04.05.2010

Postúpené: 06.05.2010

Termín na zodpovedanie: 13.05.2010