Parlamentná otázka - O-0055/2010Parlamentná otázka
O-0055/2010

Zníženie rozpočtových prostriedkov na vzdelanie - Európa 2020

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0055/10
v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,
predkladá: Mary Honeyball, v mene skupiny S&D
Komisii

Postup : 2010/2699(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0055/2010
Predkladané texty :
O-0055/2010 (B7-0216/2010)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

V stratégii Komisie s názvom Európa 2020 a v jej ročnom pracovnom programe sa navrhujú konkrétne akcie na úrovni EÚ, ktorých cieľom je posilniť výkonnosť vzdelávacích systémov, zvýšiť príťažlivosť európskeho systému vyššieho vzdelávania, otvoriť viac programov mobility a odbornej prípravy pre mladých ľudí, modernizovať trh práce a povzbudiť mobilitu na trhu práce a rozvoj zručností a schopností v každej životnej etape s cieľom zvýšiť účasť na trhu práce a lepšie prepojiť ponuku a dopyt.

 

Európska rada na svojom jarnom zasadnutí schválila stratégiu Európa 2020 a v jej záveroch z 25. ‑26. marca sa uvádza, že stratégia Európa 2020 si vyžaduje akcie v kľúčových oblastiach zameriavajúcich sa na znalosti a inovácie a na trh práce. Za ciele stanovuje lepšie podmienky pre výskum a vývoj, zlepšenie úrovne vzdelávania, zníženie počtu študentov predčasne opúšťajúcich školy a zvýšenie účasti mladých, starších pracovníkov a nízko kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce. Stratégiu Európa 2020 však nemožno brať vážne bez náležitej rozpočtovej podpory z členských štátov, aby sa mohli splniť ich ciele v prioritných oblastiach vzdelávania.

 

Nové iniciatívy a programy si vyžiadajú primerané financovanie. Údaje však naznačujú, že v protiklade s tým, čomu sa členské štáty zaviazali v stratégii Európa 2020, nevyčleňujú primerané financie na iniciatívy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ale v skutočnosti znižujú rozpočtové prostriedky na vzdelávanie a výskum v reakcii na finančnú krízu.

 

Čo mieni Komisia vykonať, aby zvrátila tento trend? Ako môže Komisia zabezpečiť, že členské štáty budú dodržiavať tieto záväzky?

 

Môže Komisia vysvetliť, ako mieni zabezpečiť dodatočné rozpočtové prostriedky na svoje nové strategické iniciatívy, ako napríklad program „Mládež v pohybe“, ktorý je zameraný na uľahčenie vstupu mladých ľudí na trh práce, a „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“, ktorý je zameraný na rekvalifikáciu pracovníkov a na ich návrat na trh práce, bez dostatočnej rozpočtovej podpory zo strany členských štátov?

 

 

Predložené: 04.05.2010

Postúpené: 06.05.2010

Termín na zodpovedanie: 13.05.2010