Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0063/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0063/2010

Δικαστική Κατάρτιση - Σχέδιο Δράσης της Στοκχόλμης

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0063/10
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
προς την Επιτροπή

Διαδικασία : 2010/2715(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0063/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0063/2010 (B7-0306/2010)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :
  1. Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 (P7_TA(2009)0090), με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του δικτύου των Προέδρων των Ανώτατων Δικαστηρίων, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβουλίων Δικαστικών Αρχών, της Ένωσης των Συμβουλίων Επικρατείας και Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων, του Δικτύου Eurojustice των Ευρωπαίων Γενικών Εισαγγελέων, των δικαστικών υπαλλήλων και των επαγγελματιών του κλάδου και κυρίως της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου στην οργάνωση πιλοτικών προγραμμάτων για δικαστική κατάρτιση, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής, το οποίο ουσιαστικά θέτει σε εφαρμογή το πρόγραμμα της Στοκχόλμης (COM(2010)0171);

 

  1. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες και την ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελματική κατάρτιση στο ευρωπαϊκό δίκαιο, με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να συγχρονίσει τις πολιτικές της προτεραιότητες με επαρκείς οικονομικούς πόρους  για τα ήδη υφιστάμενα ιδρύματα κατάρτισης, όπως είναι κυρίως η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και για μελλοντικά κέντρα κατάρτισης;

 

  1. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή, με την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών, για τη δημιουργία δικτύου διαπιστευμένων κέντρων νομικής κατάρτισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρέχουν μαθήματα εξοικείωσης στο εθνικό, συγκριτικό και ευρωπαϊκό δίκαιο για τους δικαστικούς λειτουργούς σε σταθερή και συνεχή βάση; Με ποιο τρόπο οραματίζεται μακροπρόθεσμα τη δημιουργία ενός κτιρίου όπου θα στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαστών βάσει των υφιστάμενων δομών και δικτύων και κυρίως βάσει του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Κατάρτισης και της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου, ακολουθώντας την επιθυμία του Κοινοβουλίου;

 

 

Κατάθεση: 11.05.2010

Διαβίβαση: 13.05.2010

Λήξη προθεσμίας: 20.05.2010