Pytanie poselskie - O-0063/2010Pytanie poselskie
O-0063/2010

Szkolenia w dziedzinie sądownictwa - plan działania służący realizacji programu sztokholmskiego

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0063/10
zgodnie z art. 115 Regulaminu
skierowane przez: Klaus-Heiner Lehne w imieniu Komisji Prawnej
do Komisji

Procedura : 2010/2715(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0063/2010
Teksty złożone :
O-0063/2010 (B7-0306/2010)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

1. Mając na uwadze rezolucję Parlamentu z dnia 25 listopada 2009 r. (P7_TA(2009)0090), w jaki sposób Komisja zamierza konsultować się z Parlamentem w kwestii zaangażowania sieci prezesów sądów najwyższych Unii Europejskiej, europejskiej sieci rad sądownictwa, Stowarzyszenia Rad Stanu oraz najwyższego sądownictwa administracyjnego Unii Europejskiej oraz sieci Eurojustice obejmującej prokuratorów generalnych, urzędników wymiaru sprawiedliwości oraz prawników, a przede wszystkim Akademii Prawa Europejskiego w realizację projektów pilotażowych związanych ze szkoleniami w dziedzinie sądownictwa przewidzianych w planie działania Komisji służącym realizacji programu sztokholmskiego (COM(2010)0171)?

 

2. Mając na uwadze rosnące potrzeby jeżeli chodzi o szkolenia zawodowe w dziedzinie prawa unijnego oraz zwiększające się zapotrzebowanie na takie szkolenia, w jaki sposób Komisja zamierza zapewnić odpowiednie środki finansowe dla istniejących instytucji szkoleniowych, takich jak, w szczególności, Akademia Prawa Unijnego, a także organów szkoleniowych, które powstaną w przyszłości, aby móc realizować swe priorytety polityczne?

 

3. Jakie praktyczne działania zamierza podjąć Komisja przy aktywnej współpracy ze strony państw członkowskich, aby utworzyć sieć organów szkoleniowych w dziedzinie prawa w całej Unii Europejskiej, posiadających uprawnienia do regularnego organizowania kursów wprowadzających dla pracowników wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie prawa krajowego, komparatywnego oraz europejskiego, a także jak wyobraża sobie utworzenie w długiej perspektywie czasowej Europejskiej Akademii Sądowej opierającej się na istniejących już strukturach i sieciach, a w szczególności na europejskiej sądowej sieci szkoleniowej i Akademii Prawa Europejskiego, zgodnie z życzeniami Parlamentu?

 

 

Przedłożone: 11.05.2010

Przekazane: 13.05.2010

Termin na udzielenie odpowiedzi: 20.05.2010