Parlamentsfråga - O-0063/2010Parlamentsfråga
O-0063/2010

Juridisk utbildning - handelsplanen för Stockholmsprogrammet

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0063/10
i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen
från Klaus-Heiner Lehne för utskottet för rättsliga frågor
till kommissionen

Förfarande : 2010/2715(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0063/2010
Ingivna texter :
O-0063/2010 (B7-0306/2010)
Omröstningar :
Antagna texter :
  1. På vilket sätt ämnar kommissionen – med beaktande av parlamentets resolution av den 25 november 2009 (P7_TA(2009)0090 – höra parlamentet om hur nätverket av ordförande i Europeiska unionens högsta domstolar, nätverket av tillsynsmyndigheter för domstolsväsendet, sammanslutningen av de högsta administrativa domstolarna i Europeiska unionen och Eurojustice-nätverket av europeiska allmänna åklagarmyndigheter, domstolstjänstemän och rättstillämpare och, inte minst, akademin för Europarätt, ska involveras i planeringen av de pilotprojekt för juridisk utbildning som kommissionens handlingsplan för genomförandet av Stockholmsprogrammet (KOM(2010)0171) förutser?

 

  1. Hur ämnar kommissionen – med beaktande av de ökande behoven av yrkesutbildning i EUrätt – få sina politiska prioriteringar att gå ihop med adekvata, finansiella resurser till de utbildningsinstitutioner som redan finns, till akademin för Europarätt i synnerhet, men också till framtida utbildningsorgan?

 

  1. Vilka praktiska åtgärder ämnar kommissionen vidta, i aktivt samarbete med medlemsstaterna, för att skapa ett nätverk av juridiska utbildningsorgan runtom i unionen, ackrediterade att tillhandahålla introduktionskurser i nationell, komparativ och europeisk rätt för medlemmar av domarkåren på en stabil och kontinuerlig basis, och på vilket sätt ämnar kommissionen på lång sikt gå till väga för att inrätta en europeisk rättsakademi som bygger på befintliga strukturer och nätverk, särskilt det europeiska nätverket för rättslig utbildning och akademin för Europarätt, i enlighet med parlamentets önskemål?

 

 

Ingiven: 11.05.2010

Vidarebefordrad: 13.05.2010

Sista svarsdag: 20.05.2010